Likvärdigheten i skolan måste öka i Staffanstorps kommun

Flertalet av de kommunala skolorna i Staffanstorp fungerar väl. Men det finns brister i kommunens övergripande kvalitetsarbete, vilket medför att ansvariga inte kan ta sitt fulla ansvar för att skolorna ger den utbildning och trygghet som varje elev har rätt till. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Staffanstorps kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Flertalet av de kommunala grundskolorna i Staffanstorps kommun uppfyller de nationella kraven i flera avseenden. Kunskapsresultaten har förbättrats de senaste fem åren och allt fler elever blir behöriga till gymnasieskolan.

Men det finns samtidigt flera tecken på bristande likvärdighet. Var tionde elev i årskurs 9 lämnar skolan utan godkända betyg i alla ämnen. Pojkar som grupp når sämre resultat än flickor som grupp. Det finns också ett tydligt samband mellan elevernas resultat och deras föräldrars utbildningsbakgrund.

Tillsynen visar brister i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Ansvariga för skolan kan därför inte ta sitt fulla ansvar för att de kommunala skolorna uppfyller skollagens krav på elevernas utbildning och trygghet. De har inte säkrat likvärdigheten i utbildningen.

– Ansvariga för skolan i Staffanstorps kommun måste nu förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete för att få underlag för nödvändiga beslut så att likvärdigheten i utbildningen säkras, säger Peter Sääw, Skolinspektionen, som samordnat tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Ansvariga har inte säkerställt att beslut om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan grundas på fullgoda utredningar.
  • Ansvariga har inte säkerställt kommunens rutiner för att utreda signaler om missförhållanden i skolan så att eventuella brister snabbt kan rättas till.
  • Förskolan arbetar målmedvetet för att utforma den pedagogiska verksamheten så att varje barn utvecklas och lär sig.
  • Kometskolan bedriver en bra verksamhet för eleverna på introduktionsprogrammen.

Redovisning senast 16 augusti

Senast den 16 augusti 2013 ska Staffanstorps kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Staffanstorps kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/staffanstorp-2013

Beslut om enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Peter Sääw, undervisningsråd, 08-586 083 68

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar