Nya fristående skolor på 37 orter i höst

44 nya grundskolor på 34 orter och 9 nya gymnasieskolor på 6 orter har fått tillstånd från Skolinspektionen att starta läsåret 2013/14.

Inför läsåret 2013/2014 har Skolinspektionen fått 390 ansökningar om att starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig. Skolinspektionen presenterar idag slutliga siffror över utfallet efter samtliga beslut om tillstånd och avslag.

Av de ansökningar som gäller start av ny skola har Skolinspektionen helt eller delvis godkänt 27 procent. Totalt får 44 nya grundskolor och 9 nya gymnasieskolor starta, vilket är färre än förra året. En förklaring till minskningen är att antalet ansökningar minskat jämfört med förra året. Sammanlagt gällde ansökningarna start i 86 kommuner. I 37 av dessa har skolor fått tillstånd att starta.

Av de ansökningar som gäller utökning av befintlig skola har Skolinspektionen helt eller delvis godkänt 52 procent. Totalt får 23 grundskolor och 55 gymnasieskolor utöka sin verksamhet, vilket är ungefär lika många som förra året. I 43 av 70 berörda kommuner finns det fristående skolor som fått tillstånd att utöka sin verksamhet till hösten.

Siffror – totalt och per län, kommun, skola

Siffror (riks-, läns-, kommun- och skolnivå) om Skolinspektionens beslut om ansökningar om att starta fristående skola läsåret 2013/14 finns på www.skolinspektionen.se/beslut-2012

Flera orsaker till avslagen

Det är ofta flera orsaker bakom att en ansökan fått avslag. Brister i ansökningarna rörande skolornas ekonomi, skollokaler samt prognos för elevantal är de vanligaste.

Stärkt kontroll av nya fristående skolor

De skolor som fått tillstånd att starta kontrolleras innan terminen startar för att se man uppfyller kraven på en fullgod utbildning och att bland annat lokaler och behöriga lärare finns på plats.

Fakta: Ansöka om att starta fristående skola

  • För att starta eller utöka en fristående skola behövs ett tillstånd från Skolinspektionen.
  • Skolinspektionen skickar varje ansökan på remiss till den kommun där den sökande vill etablera skolan. Ansökningar om att starta gymnasieskolor remitteras även till kringliggande kommuner.
  • Skolinspektionen bedömning utgår från skollagen (2010:800). Ett krav är att eleverna ska få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värden och mål. Ett annat är att det ska finnas förutsättningar för sökanden att driva en varaktig och stabil verksamhet, med hänsyn till elevunderlag och ekonomiska förutsättningar.
  • För varje ansökan fattar Skolinspektionen ett beslut som innebär godkännande, avslag eller att ansökan avskrivs. En ansökan avskrivs om den sökande drar tillbaka sin ansökan.
  • Skolinspektionens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, av den sökande eller av berörd kommun.

För information

Mattias Svantesson, statistiker, 08-586 085 42

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar