Otillräcklig analys av kunskapsresultaten i Säters kommun

Ansvariga för den kommunala skolan i Säter måste säkra att alla elever får den utbildning och det stöd som de har rätt till. Ett viktigt steg är att förbättra analysen av skolornas resultat. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Säters kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Kunskapsresultaten i Säters kommunala skolor har försämrats det senaste året och i våras lämnande var fjärde elev grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Pojkar som grupp når lägre resultat än flickor som grupp. I årskurs 6 visar kunskapsresultaten stora skillnader mellan kommunens skolor.

Tillsynen pekar på att många elever inte har en klar bild av utbildningens mål, varken i grundskolan eller i gymnasieskolan. Här behöver lärarna bli tydligare med att klargöra målen och också samverka mer med varandra. Skolorna ger inte heller studiehandledning på modersmålet till alla elever som har rätt till det, trots att det för många elever är en förutsättning för att nå en högre måluppfyllelse.

– Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ansvariga för skolan i Säters kommun måste därför säkra att skolorna verkligen ger alla elever den utbildning och det stöd som de har rätt till. Ett viktigt steg är att förbättra analysen av skolornas förutsättningar och resultat. Det är grundläggande för att kunna rikta insatser så att alla elever, utifrån deras skilda behov, får förutsättningar att nå målen i utbildningen, säger Sigbritt Gålnander, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Ansvariga har inte säkrat att alla kommunala förskolor har god tillgång till förskollärare.
  • Förskolan och särskolan har ett bra kvalitetsarbete.
  • Kommunen har bra rutiner för att ta emot, utreda och vidta åtgärder vid anmälningar om kränkande behandling av barn och elever vid förskolorna, fritidshemmen och skolorna.

Redovisning senast 28 februari

Senast den 28 februari 2014 ska Säters kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/sater-2013

Beslut om kommunala förskolan och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Sigbritt Gålnander, utredare, 08-586 080 81

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar