Otillräcklig analys av skolan i Nykvarns kommun

Många elever når goda studieresultat i Nykvarns kommunala grundskola. Men drygt var tionde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är också stora skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Nykvarns kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Den kommunala grundskolan i Nykvarn har de senaste åren arbetat framgångsrikt med att tydliggöra målen för eleverna i de olika ämnena. Men fortfarande lämnar mer än var tionde elev grundskolan utan godkända betyg och nivån har varit oförändrad de senaste fem åren. Dessutom når pojkar som grupp betydligt lägre kunskapsresultat än flickor som grupp.

Tillsynen visar att ansvariga för skolan inte följer upp och analyserar skolornas kunskapsresultat tillräckligt. De saknar därför fullgott underlag för att bedöma vad skolorna behöver förbättra för att ge alla elever, såväl pojkar som flickor, förutsättningar att nå kunskapskraven. De har inte heller säkerställt att skolorna i tillräcklig grad anpassar undervisningen till elevernas intressen och behov.

– Ansvariga på kommunnivå måste utveckla sin analys av kunskapsresultaten för att kunna säkra att skolorna verkligen ger varje elev förutsättningar och utmaningar att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, säger Marita Bergman, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Övriga iakttagelser

  • Kommunens förskolor och fritidshem har verksamheter som är väl avvägda mellan lärande och omsorg.
  • Grundskolan har de senaste åren arbetat aktivt med värdegrundsfrågor i klasserna för att främja tryggheten och studieron.

Redovisning senast 13 maj

Senast den 13 maj 2013 ska Nykvarns kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Nykvarns kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/nykvarn-2013

Skolbeslut och beslut om förskolan och fritidshemmen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även fristående skolor. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Marita Bergman, undervisningsråd, 08-586 080 64

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera