Otillräcklig uppföljning av grundskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun

Ansvariga i Nordanstigs kommun saknar fungerande rutiner för att följa upp och kvalitetssäkra grundskolan och vuxenutbildningen. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Nordanstigs kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Tillsynen visar att Nordanstigs kommun saknar fungerande rutiner för att följa upp och kvalitetssäkra grundskolan. Exempelvis görs ingen samlad bedömning kunskapsresultaten i årskurs 5, varken på skol- eller kommunnivå. Ansvariga saknar därför ett viktigt underlag för de förbättringar som krävs för att fler elever ska kunna nå målen. Även inom vuxenutbildningen finns brister i uppföljningen och utvärderingen. Ett positivt undantag är gymnasieskolans individuella program, där är man bra på att följa upp kunskapsresultaten och där eleverna också når goda resultat.

– Alla elever ska kunna nå målen i skolan och det gäller alla ämnen och alla skolor. Ansvariga för skolan i Nordanstig måste därför förbättra sin uppföljning så att man får underlag för att ge fler elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det är anmärkningsvärt att detta inte redan skett eftersom kommunen redan 2006, vid den senaste statliga tillsynen, fick kritik för bristande uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling, säger Ing-Marie Littmann, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk saknas på nästan alla grundskolor, trots att det finns elever som har rätt till det. Inte heller erbjuds eleverna studiehandledning på modersmålet i tillräcklig utsträckning.
  • Förskolan och fritidshemmen jobbar inte på ett medvetet sätt med att motverka traditionella könsmönster.
  • Det finns elever i grundskolan som känner sig otrygga och blir utsatta för kränkande behandling. Vissa skolor har problem med stökiga lektioner, ordningsregler som inte följs och vuxna som saknar ett gemensamt förhållningssätt när det gäller att skapa en trygg miljö för eleverna.
  • I flera grundskolor undervisas eleverna av lärare som inte har utbildning för den undervisning de bedriver.
  • Samtliga skolor och förskolor har planer mot kränkande behandling men vissa planer lever inte upp till de krav som ställs. Bland annat saknas beskrivningar av vad man avser att göra under året för att säkra tryggheten för eleverna och hur tidigare åtgärder fungerat.
  • Utbildningen för vuxna med utvecklingsstörning, särvux, anpassas inte till de studerandes förkunskaper och behov. Det finns också brister i sättet att ge betyg och intyg. Dessutom är det ibland lärarna själva som beslutar om vem som ska antas till utbildningen, trots att det är styrelsen som ska göra det.

Redovisning senast den 4 maj

Senast den 4 maj 2011 ska Nordanstigs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på. 

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas på www.skolinspektionen.se/nordanstig2011

För information

Ing-Marie Littmann,
utredare,
08-586 083 89

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

 

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar