Otillräcklig uppföljning och analys av skolans resultat i Karlskrona kommun

Ansvariga för skolan i Karlskrona kommun analyserar inte kunskapsresultaten och saknar därmed systematiserad kunskap om framgångsfaktorer och vilka insatser som behövs för att fler elever ska nå målen. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Karlskrona kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Tillsynen visar att Karlskrona kommun inte gör tillräckliga analyser av orsakerna till skolornas kunskapsresultat, varken på rektorsnivå eller kommunövergripande nivå. Exempelvis saknas analyser av skillnaderna i resultat inom och mellan skolor, ämnen och ämnesblock. Inte heller analyseras orsakerna till att flickorna når bättre resultat än pojkarna. Det finns också brister i uppföljningen av elevernas individuella kunskapsresultat i samtliga ämnen, framför allt i grundskolans tidiga årskurser.

– Alla elever ska kunna nå målen i skolan och det gäller alla ämnen och alla skolor. Det är därför anmärkningsvärt att Karlskrona kommun fortfarande brister när det gäller uppföljning och analys av kunskapsresultaten, trots att detta påpekades redan 2006 vid den förra statliga tillsynen. Ansvariga för skolan måste utveckla sin analys av hur skolan arbetar för att få underlag för de förbättringar av skolan som behövs, säger Marita Bruzell-Nilsson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • I både grundskolan och gymnasieskolan behöver skolan i högre grad anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar samt gynna ett aktivt elevinflytande över arbetsformer och innehåll.
  • Verksamheterna har utvecklat ett systematiskt och målinriktat arbete för att skapa en god arbetsmiljö och förhindra olika former av kränkande behandling.
  • Åtgärder behövs så att alla elever i gymnasieskolan som är i behov av särskilt stöd får det.
  • I gymnasieskolan har andelen elever med grundläggande behörighet till högskolestudier ökat de senaste fyra åren.

Redovisning senast den 10 maj

Senast den 10 maj 2011 ska Karlskrona kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/karlskrona2011

För information

Marita Bruzell-Nilsson,
utredare,
08-586 083 75

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

 

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar