Otillräckliga kunskapsresultat på Prolympias grundskolor

Utbildningsföretaget Prolympia AB behöver förbättra kunskapsresultaten på sina skolor och se till att eleverna får den utbildning de har rätt till. Det konstaterar Skolinspektionen efter tillsyn av företagets tre grundskolor i Jönköping, Norrköping och Österåker.

Skolinspektionen har granskat grundskolorna Prolympia i Jönköping, Prolympia i Norrköping och Prolympia i Österåker. Skolorna drivs av Prolympia AB och har totalt cirka 1 200 elever. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av alla skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i trygg miljö.

Det finns elever som går ur Prolympias grundskolor utan godkända betyg i alla ämnen. En del elever når inte ens grundläggande behörighet till gymnasieskolan. Vid skolan i Österåker är det nästan var tredje elev som inte kan söka vidare till gymnasieskolan. Tillsynen visar att det finns brister i skolornas arbete med att ge de elever som behöver särskilt stöd och åtgärdsprogram. Rektorerna tar heller inte tillräckligt ansvar för att utvärdera kunskapsresultaten och ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att ge eleverna förutsättningar till maximala resultat i alla ämnen.

– Det är anmärkningsvärt att Prolympia AB:s skolor fortfarande brister när det gäller uppföljning av kunskapsresultaten, trots att detta påpekats vid tidigare tillsynstillfällen. Företaget måste nu förbättra uppföljningen så att man får underlag för nödvändiga förbättringar av sina skolor – allt i syfte att öka måluppfyllelsen för eleverna, säger Anette Nybom, projektledare, Skolinspektionen.

Ytterligare kritikområden:

  • Prolympia AB måste se till att alla skolor erbjuder en trygg studiemiljö och har ett bra förebyggande arbete mot kränkande behandling. Skolorna i Jönköping och Norrköping måste ta fram en plan mot kränkande behandling som anger vilka åtgärder som ska vidtas och hur de ska följas upp. I Österåker måste både värdegrundsarbetet och studieron förbättras. I Jönköping måste eleverna bli mer delaktiga i utarbetandet av ordningsregler.
  • Prolympia AB måste se till att det på samtliga skolor finns lärare som har utbildning för den undervisning de ska bedriva. Vid tidpunkten för tillsynen fanns det lärare i både Norrköping och Österåker som saknade sådan utbildning.

Redovisning senast 10 augusti

Senast den 10 augusti 2012 ska Prolympia AB redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/prolympia-2012

Sammanhållen tillsyn

Tillsynen av Prolympia AB är en sammanhållen tillsyn av fristående skolor inom samma utbildningsföretag, oavsett i vilken kommun skolorna ligger. Syftet är att se om det finns brister som återkommer i flera skolor hos samma ägare. Formen ger också Skolinspektionen möjlighet att rikta samlade krav på åtgärder till den som är ansvarig för skolorna.

För information

Anette Nybom, projektledare, 08-586 082 19

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar