Simrishamns kommun måste säkra likvärdigheten i skolan

Lärarna i Simrishamns kommun har en hög kompetens och det finns ett tydligt fokus på utveckling i kommunens förskolor och skolor. Men ändå finns elever som inte når målen i skolan, och läget har inte förbättrats nämnvärt sedan den förra statliga tillsynen 2007. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Simrishamns kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Det finns elever i Simrishamns kommunala skolor som inte når kunskapsmålen för utbildningen. Det finns också stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolor, mellan olika ämnen i grundskolan och program i gymnasiet, mellan flickor och pojkar och mellan elever med svenska som modersmål och elever som har ett annat modersmål än svenska. Samtidigt visar tillsynen brister på flera områden som har betydelse för elevernas möjlighet att nå målen: Skolorna följer inte upp elevernas kunskapsutveckling i tillräcklig utsträckning. Alla elever som är i behov av det får inte särskilt stöd. Elever som har ett annat modersmål än svenska får ingen studiehandledning på modersmålet.

– Skillnader i kunskapsresultat följer inga naturlagar. Skolans uppdrag att ge varje elev det stöd som krävs för att nå målen i skolan – oavsett om man är pojke eller flicka, vilken skola man går i eller vilket språk man har som modersmål. Vi ser att kommunen har potential för att öka måluppfyllelsen och säkra en likvärdig skola för alla elever. Systematisk analys av elevernas kunskaper och riktade insatser som följs upp är viktiga delar i det arbetet, säger Agneta Ericsson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Förskolorna har god kvalitet i verksamheten och har lyckats få bort de kvalitetsskillnader som tidigare fanns mellan förskolorna.
  • Fritidshemmen är fortfarande en verksamhet som inte prioriteras av kommunens ansvariga.
  • Huvuddelen av kommunens skolor har en trygg miljö och god studiero. Men på kommunens skola för årskurs 5 – 9 krävs ytterligare insatser för att skapa en arbetsmiljö där alla elever känner sig trygga.

Redovisning senast 30 november

Senast den 30 november 2011 ska Simrishamns kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Simrishamns kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/simrishamn2011

Skolinspektionen granskar även de fristående skolorna i Simrishamns kommun. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-rapporter

Information

Agneta Ericsson, undervisningsråd, 08-586 081 96

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar