Skolan ger inte elever det stöd som de har rätt till i Söderköpings kommunSara Johansson, undervisningsråd, 08-586 081 76

Presskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Webbplats www.skolinspektionen.se Var femte grundskoleelev i Söderköping når inte sina kunskapsmål. Den förbättring av elevernas resultat som skett senare år är inte tillräcklig. Skolan kan göra mer för att fler elever ska nå sina kunskapsmål. Ett exempel är särskilt stöd som inte ges till alla elever som behöver. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av skolor och övrig utbildningsverksamhet i Söderköpings kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

Grundskolans kunskapsresultat har förbättrats på senare år, men fortfarande når nästan en femtedel av eleverna inte målen i samtliga ämnen. Det är också stora skillnader mellan pojkars och flickors betyg. Trots otillräckliga kunskapsresultat ger inte skolan särskilt stöd till alla elever som har behov av det. Det är vanligt att skolan ger stöd i engelska, matematik och svenska, men inte i andra ämnen.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

? Det finns grundskoleelever som varit frånvarande från skolan en längre tid utan att skolan och kommunen gjort tillräckligt för att tillgodose elevernas rätt till utbildning. Kommunen har också brister i sina rutiner för att följa upp hur skolplikten följs.
? Barn och elever med annat modersmål än svenska får inte alltid den utbildning och stöd som de har rätt till. Barn med annat modersmål får i förskolan inga möjligheter att utveckla sitt språk. I grundskolan erbjuds eleverna inte alltid svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. Vuxenstuderande inom Svenska för invandrare (sfi) når dock högre resultat är riksgenomsnittet. ? Mer än var tredje elev lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg. Andelen varierar mellan olika program. Kommunen och skolorna måste skapa förutsättningar så att fler elever ska nå kravnivån för att få slutbetyg. ? Kommunen har ingen heltäckande kunskap om kunskapsresultaten inom vuxenutbildningen. Kommunen måste vidta åtgärder så att fler studerande inom vuxenutbildningen slutför sin utbildning. ? Skolornas planer mot kränkande behandling utgår inte i tillräcklig omfattning från verksamhetens egna behov.
? Kommunen har god kontakt med skolorna och övriga utbildningsverksamheter, men följer inte upp alla verksamheternas resultat tillräckligt bra för att få underlag för sina beslut. Redovisning senast 15 september 2009 Senast den 15 september 2009 ska Söderköpings kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/pressrum/soderkoping2009Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar