Skolan ger inte eleverna tillräckligt stöd i Angered i Göteborg

Grundskolorna i stadsdelen Angered förmår inte att ge alla elever det stöd som krävs för att de ska lyckas. Ansvariga för skolan måste därför vidta riktade åtgärder för att höja måluppfyllelsen. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har gått igenom de kommunala grundskolorna och fritidshemmen i stadsdelen Angered i Göteborg. Tillsynen i kommunen pågår till hösten 2012 och är en del i Skolinspektionens genomgång av landets alla kommuner. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Måluppfyllelsen är låg i skolorna i Angered. Flera lärare ger uttryck för att de inte klarar av att ge alla elever den individanpassade undervisning och det stöd som eleverna är i behov av. Skolornas arbete med elevernas individuella utvecklingsplaner är otillräckligt. Skriftliga omdömen ges inte i samtliga ämnen och skolorna saknar därmed underlag för att bedöma vad skolan måste göra för att ge alla elever förutsättningar att nå målen. Det systematiska kvalitetsarbetet brister på såväl skolnivå som stadsdelsnivå och det görs inga samlade utvärderingar av kunskapsresultaten i årskurserna 3, 5 och 9.

– Ansvariga för stadsdelens skolor måste nu vidta riktade åtgärder för att höja måluppfyllelsen och utveckla verksamheterna. Det krävs uppföljningar, utvärderingar och analyser av kunskapsresultaten. Utan kunskap om hur resultaten ser ut och varför resultaten ser ut som de gör, är det svårt att vidta relevanta åtgärder, säger Gerhard Eriksson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen i stadsdelen.

Några ytterligare iakttagelser:

  • Ansvariga gör ingen samlad utvärdering av särskolorna i stadsdelen och har därför inte tillräcklig koll på elevernas kunskapsresultat och verksamhetens kvalitet.
  • Ansvariga saknar också en samlad bild av kvaliteten i stadsdelens fritidshem.
  • Många elever som Skolinspektionen träffat är stolta över sin skola och uppger att de trivs och känner sig trygga. Det råder i huvudsak studiero i flertalet av skolorna och lärarna visar ett stort engagemang i arbetet med eleverna.
  • Det finns också elever som berättar om otrygga miljöer, trots att skolorna bedriver ett visst värdegrundsarbete. Det förekommer också kränkningar. Ansvariga måste därför säkra att varje verksamhet har ett målinriktat arbete för att motverka kränkningar.

Redovisning senast 30 juni

Senast den 30 juni 2012 ska stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om stadsdelen Angered kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/goteborg-angered

Skolbeslut och beslut om fritidshem kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionens granskar även fristående skolor i Göteborgs kommun. Beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Gerhard Eriksson, undervisningsråd, 08-586 081 63

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar