Skolan kan göra mer för elevernas kunskapsresultat i Nyköping kommunEwa Pettersson, undervisningsråd, 08-586 081 75

Presskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Webbplats www.skolinspektionen.se Grundskoleelevernas kunskapsresultat i Nyköping ligger markant under riksgenomsnittet och har dessutom försämrats sedan 2004, trots insatser från kommunen och skolan. Kommunen och skolan måste därför göra mer för att fler elever ska nå sina kunskapsmål och förbättra sina resultat. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av skolor och övrig utbildningsverksamhet i Nyköpings kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

Grundskoleelevernas genomsnittliga meritvärde, andelen elever som når målen i samtliga ämnen och andelen som blir behöriga till nationella program i gymnasieskolan har sjunkit sedan 2004. Nyköpings kommun och skolorna måste därför göra mer för att fler elever ska nå sina kunskapsmål. Det handlar bland annat om att ta reda på om stödinsatserna till elever med svårigheter i skolan är tillräckliga. Kommunen måste också se till att skolornas kvalitetsarbete blir mer systematiskt.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

? Barn i förskolan med annat modersmål än svenska får inte tillräckliga möjligheter att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. ? Förskolan och skolbarnsomsorgen får för lite stöd av kommunen i sitt arbete mot kränkande behandling.
? Samarbetet mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg fungerar inte alltid effektivt vilket försvårar arbetet med att stödja barnens och elevernas utveckling och lärande. ? Kommunen vet för lite om gymnasieelevernas kunskapsresultat och om de varierar mellan exempelvis pojkar och flickor. Kommunen kan därför inte fatta välgrundande beslut om vilka utvecklingsinsatser som behövs för att ge eleverna stöd. ? Studerande inom vuxenutbildningen når ett högre resultat än riksgenomsnittet. Men alltför många slutför inte sin utbildning.
Redovisning senast 15 september 2009 Senast den 15 september 2009 ska Nyköpings kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/pressrum/nykoping2009Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar