Skolan måste göra mer för att höja kunskapsresultaten i Örebro kommun

Många elever i grundskolan och gymnasieskolan i Örebro kommun når inte målen för utbildningen. Det finns också stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolor och mellan olika program. Ansvariga för skolan måste förstärka arbetet med att ge alla elever likvärdiga möjligheter att nå goda kunskapsresultat. Det konstaterar Skolinspektionen idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Örebro kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Många elever i grundskolan och gymnasieskolan når inte målen för utbildningen. Det finns också stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolor och mellan olika gymnasieprogram. Skolorna måste därför göra mer för att fler elever ska nå sina kunskapsmål och förbättra sina resultat. För det arbetet måste rektorerna och kommunen ta ett större ansvar.

– Skolorna har välutvecklade system för att följa upp varje enskild elevs utveckling och lärande. Men det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete där elevernas samlade kunskapsresultat följs upp och analyseras, och där analysen sedan ligger till grund för förbättringar av skolan och undervisningen. Örebro kommun gör uppföljningar och utvärderingar inom många av skolans områden, och vi bedömer därför att det finns goda förutsättningar för att även lyckas med kunskapsuppföljningen, säger Lena Stadler, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

  • Många planer mot kränkande behandling i förskolan, fritidshemmen och grundskolan lever inte upp till samtliga krav som ställs.
  • För att kunna bedöma förskolans och fritidshemmens kvalitet behöver kommunen bli bättre på att följa upp och utvärdera verksamheternas måluppfyllelse.
  • I förskolan finns barn med annat modersmål än svenska som inte får möjlighet att utveckla sitt modersmål i tillräcklig utsträckning.
  • I grundskolan får inte eleverna alltid de möjligheter till språkval som de har rätt till.
  • I gymnasieskolan finns elever som har rätt till arbetsförlagd utbildning men som inte får det i tillräcklig omfattning.

Redovisning senast den 1 augusti

Senast den 1 augusti 2011 ska Örebro kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Örebro kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/orebro2011

Skolinspektionen granskar även de fristående skolorna i Örebro kommun. Några beslut är klara, andra kommer senare i vår. Beslut från Skolinspektionen kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-rapporter

För information

Gunnar Olausson, enhetschef, 08-586 081 79

Lena Stadler, utredare, 08-586 081 77

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar