Skolinspektionen granskar naturbruksgymnasierna hos Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge tar ansvar för sina naturbruksgymnasier i Kalmar och Växjö. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Tillsynen startar i april och beräknas vara klar i augusti. Den är en del i en genomgång av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför 2015-2017.

Efter tillsynen kommer Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge att få ett beslut där Skolinspektionen beskriver de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen kommer även att besöka och granska organisationens tre naturbruksgymnasier:

  • Helgesbogymnasiet (Kalmar)
  • Ingelstorpgymnasiet (Kalmar)
  • Ingelstadgymnasiet (Växjö)

Varje skola kommer att få ett beslut där Skolinspektionen redogör för de eventuella brister som de ansvariga måste åtgärda för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna rättas till.

Ta del av beslut

Alla beslut från tillsynen kommer att publiceras på Skolinspektionens webbplats www.skolinspektionen.se/beslut

Ta del av enkätresultat

Inför tillsynen har Skolinspektionen gjort en enkätundersökning hos elever, föräldrar och lärare vid respektive skola. Enkätresultatet om enskilda skolor finns på Skolinspektionens webbplats: www.skolinspektionen.se/skolenkaten-statistik

Mer info

Mer info om Skolinspektionens tillsyn, vad som granskas, vad som händer om det finns brister m.m. finns på www.skolinspektionen.se/tillsyn

För information

Christina Lindh, ansvarig inspektör, 08-586 083 81, christina.lindh@skolinspektionens.se

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50, carina.larsson@skolinspektionen.se

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar