Skolinspektionen granskar skolorna i Knivsta kommun

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Knivsta kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö. Myndigheten granskar även de två fristående skolor som ligger i kommunen.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför 2015-2017. Tillsynen i Knivsta startar i april och beräknas vara klar i juni.

Efter tillsynen kommer Knivsta kommun att få sju beslut på övergripande nivå, ett beslut för varje granskad verksamhet – grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen. I varje beslut beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen kommer även att besöka och granska Alsike skola (grundskolan), Sjögrenska gymnasiet (gymnasieskolan) och Thunmanskolan (grundskolan). Övriga kommunala skolor i Knivsta besöks inte i denna tillsyn.

Skolinspektionen kommer också att besöka och granska Margarethaskolan som Knivsta friskola ekonomisk förening ansvarar för samt S:ta Maria skola som Knivsta pastorat ansvarar för.

Varje skola (både kommunal och fristående) som Skolinspektionen besöker kommer att få ett beslut där myndigheten redogör för de eventuella brister som de ansvariga måste åtgärda för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna rättas till.

Ta del av beslut

Alla beslut från tillsynen kommer att publiceras på Skolinspektionens webbplats www.skolinspektionen.se/beslut

Ta del av enkätresultat

Valet av vilka kommunala skolor som får besök grundas på tillgängliga uppgifter om skolorna, bland annat kunskapsresultat och elevers, föräldrars och lärares svar i en enkätundersökning som Skolinspektionen gjort vid samtliga skolor. Enkätresultatet för enskilda skolor (både kommunala och fristående) finns på Skolinspektionens webbplats: www.skolinspektionen.se/skolenkaten-statistik

Mer info

Mer info om tillsynen, vad som granskas, vad som händer om det finns brister, m.m. finns på www.skolinspektionen.se/tillsyn

För information

Annica Emmervall, ansvarig inspektör, 08-586 082 12, annica.emmervall@skolinspektionen.se

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50, carina.larsson@skolinspektionen.se

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar