Skolinspektionens rapport om Örnsköldsviks kommun: Svagt grepp om skolornas resultat och utveckling

 

Kvaliteten varierar mellan Örnsköldsviks skolor, förskolor och fritidshem. Politiker och förvaltningsledning måste se till att nödvändiga förbättringar kommer till stånd. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga verksamheter i Örnsköldsviks kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Tillsynen visar att ansvariga för skolan i Örnsköldsviks kommun behöver bli bättre på att följa upp och utvärdera verksamheterna samt se till att åtgärder vidtas som leder till bättre skola för eleverna. Trots att kommunen uppmärksammat stora skillnaderna i resultat mellan olika skolor, skillnader mellan flickors och pojkars resultat, låga resultat i de naturorienterande ämnena samt problem med arbetsro, har inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de identifierade problemen.

– Örnsköldsviks kommun måste nu ta ett ökat ansvar för resultatuppföljning och utvärdering. Bristerna togs upp redan år 2006 vid den senaste statliga tillsynen, men fortfarande saknar kommunen och skolorna underlag för att kunna fatta välgrundade beslut om exempelvis organisation, stöd och undervisningsmetoder, vilket kan vara avgörande för att eleverna ska nå målen i skolan, säger Ulrika Svedmark, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Kommunen måste se till att alla barn i förskola och fritidshem erbjuds en god pedagogisk verksamhet i grupper med lämplig storlek och sammansättning.
  • I den obligatoriska särskolan får inte alla elever det stöd de behöver och den utbildning de har rätt till.
  • I grundskolan behöver kunskapsresultaten förbättras. Ett viktigt steg är att i ökad grad följa upp och dokumentera elevernas kunskapsutveckling relaterat till kursplaner och läroplan. Även individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen behöver förbättras på flera håll.
  • I gymnasieskolan är resultaten bättre och där blir allt fler elever behöriga till högskola.
  • I vuxenutbildningen finns ett systematiskt kvalitetsarbete och man är bra på att ta tillvara synpunkter från de studerande.
  • De flesta skolors och verksamheters planer mot kränkande behandling uppfyller inte de krav som ställs.

Redovisning senast den 2 maj

Senast den 2 maj 2011 ska Örnsköldsviks kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas på www.skolinspektionen.se/ornskoldsvik2011

För information

Ulrika Svedmark,
undervisningsråd,
08-586 082 34

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

 

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar