Solna kommun behöver förbättra sin analys av utbildningsverksamheten

Var fjärde elev går ut den kommunala grundskolan i Solna utan att nå kunskapskraven i alla ämnen. Ansvariga för skolan måste ta reda på orsakerna och fatta beslut om nödvändiga förbättringar.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Solna kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Var fjärde elev i årskurs 9 i Solna kommun når inte godkända betyg i alla ämnen. Även i gymnasieskolan finns många elever som inte når utbildningens mål.

Tillsynen visar att Solna kommun utvecklat sitt kvalitetsarbete på senare tid. Men med tanke på de otillräckliga kunskapsresultaten behöver ansvariga politiker och förvaltningen fördjupa sina analyser av kunskapsresultaten. Det är ett nödvändigt underlag för att kunna bedöma om eleverna får den utbildning, det stöd och de utmaningar de ska ha och för att fatta beslut om förbättringar. Det gäller grundskolan men även exempelvis grundsärskolan och fritidshemmen.

– Ansvariga politiker och förvaltningen i Solna kommun måste göra noggrannare analyser på kommunnivå och sätta in åtgärder så att alla elever får förutsättningar att nå målen i utbildningen, säger Mats Peterson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Flera grundskolor, liksom förskolor och fritidshem, behöver utveckla sitt lokala kvalitetsarbete.
  • Gymnasieskolan och flera grundskolor behöver utveckla arbetet med särskilt stöd. Det handlar exempelvis om att bli bättre på att fånga upp elever som behöver särskilt stöd, om att ge särskilt stöd för att eleverna ska klara kunskapskraven och om att ta fram tydliga åtgärdsprogram.

Redovisning senast 9 januari

Senast den 9 januari 2015 ska Solna kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Solna kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/solna-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Mats Peterson, undervisningsråd, 08-586 080 72

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar