Stödet till eleverna måste säkras i Arboga kommun

Ansvariga politiker och förvaltningen i Arboga kommun måste se till att de kommunala grundskolorna ger särskilt stöd till alla elever som bedöms behöva det för att klara målen i skolan.

Skolinspektionen har granskat skolor och övriga utbildningsverksamheter i Arboga kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Många elever i Arbogas kommunala grundskolor går ut årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen. Men inte alla. Skolinspektionens tillsyn visar på att det finns elever som inte får det särskilda stöd som de behöver och har rätt till. Det finns också elever som skulle behöva undervisning i svenska som andraspråk men som inte får det på det sätt som det är tänkt och som därmed riskerar en svagare kunskapsutveckling även i andra ämnen.

Tillsynen pekar på att bristerna bland annat är kopplade till kommunens styrning av skolväsendet. Ansvariga har inte systematiskt följt upp om rutiner och organisation för särskilt stöd och för svenska som andraspråk fungerar i grundskolorna. Dessutom beskriver grundskolerektorer att de begränsas av kommunledningen i sitt arbete med att säkra elevernas utbildning, till exempel när det gäller beslut om hur skolans arbete ska organiseras och vilka lärare som ska anställas.

– Ansvariga politiker och förvaltningen i Arboga kommun måste bli bättre på att styra, följa upp och utvärdera sina skolor för att se om insatta resurser leder till förväntat resultat. En god grund är de rutiner för ett utvecklat kvalitetsarbete som kommunen tagit fram och som ligger väl i linje med skolförfattningarna, men som ännu inte införts på alla nivåer, säger Ingrid Åsgård, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

I kommunens två högstadieskolor är elevernas trygghet och studiero inte säkrad.

– Rektorer, lärare och annan personal måste se till att det råder studiero under lektionerna och att alla elever kan känna sig trygga i skolan. Ett viktigt steg är att i högre grad leda och stimulera eleverna till att nå längre i sin kunskapsutveckling. Det är också viktigt att eleverna ges bättre möjligheter till inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, säger Ingrid Åsgård.

Några övriga iakttagelser

  • Kommunen har beslutat att skoldagen ska börja och sluta vid samma tid för alla elever i samma årskurs oavsett vilken skola man går i. Det har medfört att grundskolans yngre elever har svårt att orka med skolarbetet de dagar då skoldagen är lång.
  • Även fritidshemmens elever påverkas negativt av beslutet om bestämda skoltider. Flera dagar i veckan slutar skolan så sent att eleverna i stort sett bara hinner äta mellanmål på fritidshemmet innan det är dags att gå hem. Det är bara under en till två dagar som fritidshemmen får utrymme att erbjuda eleverna en mer innehållsrik verksamhet.

Redovisning senast 18 augusti

Senast den 18 augusti 2014 ska Arboga kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/arboga-2014

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Ingrid Åsgård, undervisningsråd, 08-586 080 65

Presskontakt

Stina Haraldsson, kommunikatör, 08-586 086 05

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar