Stora skillnader i kunskapsresultat i stadsdelen Hyllie i Malmö kommun

Kunskapsresultaten är otillräckliga och skillnaderna är dessutom stora mellan olika grundskolor i stadsdelen Hyllie i Malmö kommun. Stadsdelens skolansvariga måste nu se till att alla skolor, utan undantag, verkligen ger eleverna förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det konstaterar Skolinspektionen idag i en rapport till Hyllies stadsdelsfullmäktige.

Skolinspektionen har gått igenom utbildningsverksamheten i stadsdelen Hyllie i Malmö kommun. Tillsynen i Malmö kommun pågår till mitten av hösten 2011 och är en del i Skolinspektionens genomgång av landets alla kommuner. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

I stadsdelen Hyllie är kunskapsresultaten otillräckliga och det finns också stora skillnader mellan skolorna. På en skola nådde 2010 knappt två tredjedelar av eleverna i årskurs 9 målen i samtliga ämnen. I stadsdelens övriga skolor är resultaten bättre, men inte tillräckliga. I jämförelse med tidigare år är de dessutom nedåtgående. Försämringen gäller även de lägre årskurserna.

– Alla elever ska, oavsett skola, ges möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för detta. Stadsdelen måste se till att samtliga skolor lägger större vikt vid att följa elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen, på såväl individnivå som grupp- och skolnivå, så att man har underlag för beslut om åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsutveckling, säger Tommy Månsson, Skolinspektionen.

Några övriga iakttagelser:

  • Förskolorna arbetar inte tillräckligt för att ge barnen med annat modersmål möjlighet att utveckla såväl modersmålet som svenska språket.
  • Vissa fritidshem ger inte barnen möjlighet att utvecklas efter sina individuella behov.
  • Förskolan och fritidshemmen ger inte alla barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling det stöd som deras speciella behov kräver.
  • Ansvariga i stadsdelen följer inte kontinuerligt upp om barngruppernas storlek i förskolan och fritidshemmen ger förutsättningar för en bra verksamhet.
  • Grundskolorna, med något undantag, ger inte studiehandledning på modersmål i tillräcklig omfattning.
  • Stadsdelen behöver satsa ytterligare på arbetet kring trygghet och studiero för att säkerställa att kränkningar inte förekommer.
  • Särskolan på Annebergsskolan är ett gott exempel på integration. Många elever deltar i olika ämnen i den vanliga grundskolan.

Läs mer

Skolinspektionens rapport och skolbeslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/malmo-rapporter

För information

Tommy Månsson,
undervisningsråd,
08-586 82 04

Cecilia Rösténius,
kommunsamordnare,
08-586 082 15

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar