Stora skillnader mellan gymnasieskolorna i Stockholm

Många gymnasieelever i Stockholm får en utbildning av god kvalitet. Men det är stora skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolor och olika program, både på fristående och kommunala skolor. Det konstaterar Skolinspektionen efter granskning av ett 80-tal fristående och kommunala gymnasieskolor i Stockholm.

Skolinspektionen har 2012 granskat 49 fristående och 25 kommunala gymnasieskolor och 9 gymnasiesärskolor i Stockholms kommun som en del av en genomgång av landets samtliga kommuner. På skolorna går totalt cirka 36 000 elever. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som skolansvariga måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Kunskapsresultaten varierar mellan olika gymnasieskolor och gymnasieprogram i Stockholm. Flera skolor med låga kunskapsresultat ger inte heller eleverna det stöd de har rätt till. Framförallt är det många elever som inte får studiehandledning på sitt modersmål, trots att de har behov av det. De flesta skolorna behöver också bli bättre på att dokumentera planerade stödinsatser i åtgärdsprogram.

Av de skolor som erbjuder de introduktionsprogram som infördes 2011 är det få som uppfyller de krav som ställs. Vissa elever får fortsätta läsa grundskoleämnen trots att de redan blivit godkända och istället borde erbjudas gymnasiekurser. Det finns också elever som inte får individuella studieplaner och inte heller får intyg efter avslutad utbildning. Många skolor saknar plan för hur utbildningen ska läggs upp. Totalt går nästan 2 000 elever i Stockholm ett introduktionsprogram.

– Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, och det gäller i alla ämnen, i alla skolor och i alla program. För att kunna utveckla och anpassa undervisning, stödinsatser och andra förutsättningar för lärandet måste varje skolansvarig ha god kunskap om orsakerna till kunskapsresultaten på just sin skola. Där återstår arbete på flera skolor för att alla elever i Stockholm ska vara garanterade en god utbildning, säger Frida Eek, Skolinspektionen.

Några övriga iakttagelser

  • Det finns fristående gymnasieskolor som bedriver utbildningar som de saknar tillstånd för och som de därmed inte har rätt att sätta betyg i. Det är mycket allvarligt eftersom eleverna som går en sådan utbildning riskerar att inte få giltiga betyg.
  • Drygt hälften av de fristående gymnasieskolor som granskats och fått ett beslut ger inte sina elever tillgång till skolbibliotek, trots att det är ett krav i skollagen. Nästan alla kommunala gymnasieskolor uppfyller kraven.
  • Många skolor, både kommunala och fristående, brister i att informera föräldrarna när deras barn inte är i skolan, trots att sådan information ska ges samma dag. En orsak är att skolornas system för närvarorapportering inte automatiskt ger information till föräldrarna.

Ladda ned

Skolinspektionen har i denna tillsyn granskat 49 fristående och 25 kommunala gymnasieskolor och 9 gymnasiesärskolor i Stockholms kommun. Alla granskade skolansvariga får ett beslut där eventuella brister pekas ut och ett datum när bristerna ska ha rättats till. Ett fåtal har inte fått detta beslut ännu.

Besluten kan laddas ned på http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

Stockholms kommun som ansvarar för de kommunala gymnasieskolorna får dessutom ett kommunbeslut som kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/stockholm-gy-2013

Det finns även cirka 18 fristående gymnasieskolor i Stockholm som inte granskats i denna tillsyn. Orsaken är att de nyligen har granskats eller för att de kommer att granskas i annan tillsyn det närmaste året.

För information

Frida Eek, utredare, 08-586 083 95

Marie Wiberg-Svensson, undervisningsråd, 08-586 080 93

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 076-129 79 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar