Stora variationer i kunskapsresultat analyseras inte i FalköpingPressmeddelande 16 juni 2009 Skolinspektionens rapport om Falköpings kommun: Stora variationer i kunskapsresultat analyseras inte För information Ulla-Britt Norin, undervisningsråd, 08-586 081 66

Presskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Webbplats www.skolinspektionen.se Elevernas kunskapsresultat varierar mycket mellan Falköpings grundskolor. I Vartoftaskolan når nästan alla elever i årskurs 9 sina kunskapsmål, medan i en annan skola är det mer än var tredje elev som inte når sina mål. Kommunen vet inte vad skillnaderna beror på och kan därför inte bedöma vilka insatser som behövs för att fler elever ska nå målen. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av skolor och övrig utbildningsverksamhet i Falköpings kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

Det finns stora skillnader mellan kommunens grundskolor vad gäller andel elever i årskurs 9 som når målen för samtliga ämnen – det varierar från 65 till 96 procent. Skolinspektionen vill peka på vikten av att kommunen analyserar orsakerna till dessa skillnader, för att kunna sätta in rätt åtgärder så att fler elever kan nå målen. Kommunen bör även analysera orsakerna till att flickorna i Falköping, precis som i riket i stort, lyckas bättre än pojkarna. Då skulle kommunen kunna förändra undervisningen så att alla elever, både pojkar och flickor, ges förutsättningar att öka sin måluppfyllelse.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

? Eleverna skulle kunna få bättre kontinuitet i sitt lärande och i sin utveckling om lärarna i mottagande årskurser bättre tar tillvara tidigare lärares erfarenheter och kunskaper om enskilda elever. Det gäller såväl mellan olika årskurser som mellan grundskolan och gymnasieskolan.
? Kommunen följer inte de nationella kriterierna för betygssättning och ger inte skolorna tillräckligt stöd i arbetet med att kvalitetssäkra betyg och bedömningar.
? Elevernas möjligheter till inflytande är otillräckliga i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Pedagogiska diskussioner om arbetssätt och arbetsformer i skolan är sällsynta. Det svaga inflytandet försvårar för eleverna att själva ta ansvar för sina studier. ? Lärarna följer fortlöpande upp varje elevs kunskaper, men därefter gör skolan sällan någon samlad analys för att utvärdera undervisningens mål, metoder och effekter. Skolornas kvalitetsarbete tar inte utgångspunkt i elevernas kunskapsresultat och kvalitetsredovisningarna saknar oftast både analyser och förslag till åtgärder. Redovisning senast 16 september 2009 Flera av bristerna som Skolinspektionen uppmärksammat ingår i rektors ansvar. Falköpings kommun måste därför se till att ge rektorerna förutsättningar att åtgärda bristerna och utveckla verksamheten i riktning mot de nationella målen. Senast den 16 september 2009 ska Falköpings kommun redovisa vad man gjort för att rätta till bristerna.

Ladda ned inspektionsrapporten Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/pressrum/falkoping2009Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar