Svagt grepp om skolornas resultat i Strömstads kommunPresskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Webbplats www.skolinspektionen.se Strömstads kommun följer inte upp skolornas resultat och kvalitet på ett ordnat sätt. Det finns ingen skolplan och ingen kvalitetsredovisning på kommunnivå, och kommunen har heller inga andra redskap för att systematiskt sammanställa och analysera hur verksamheterna fungerar. Kommunens svaga grepp om verksamhetens resultat och kvalitet gör att den inte kan garantera alla elever en god utbildning och likvärdiga förutsättningar i sin skolgång. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden tillsyn av skolor och övrig utbildningsverksamhet i Strömstads kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

Strömstads kommun saknar skolplan, som ska styra verksamheterna. Kommunen har inte heller någon kvalitetsredovisning, som ska sammanställa och analysera resultaten för ökad måluppfyllelse. Även på skolnivå är uppföljningen och analysen av resultaten otillräcklig. Exempelvis sammanställer skolorna inte elevernas kunskapsresultat i årskurs 5 i samtliga ämnen. Man tar inte heller reda på varför elevernas betyg varierar mellan olika årskullar och varför flickornas betyg är mycket högre än pojkarnas i årskurs 9. Avsevärt fler kvinnor än män fullföljer sin utbildning inom den angivna tiden vid Strömstad gymnasium, utan att skolan vet vad skillnaden beror på.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

? Skolorna har rutiner för vad man ska göra om en elev blir kränkt, men på många grundskolor saknas ett systematiskt och förebyggande värdegrundsarbete. Skolinspektionen ser allvarligt på att kommunen och skolorna inte åtgärdat detta – trots att Skolverket redan 2003 riktade kritik mot skolornas arbete med att förebygga kränkande behandling. Inte heller uppfyller planerna mot kränkande behandling de krav som ställs.
? Det finns stora brister när det gäller rätten till utbildning och stöd för barn, elever och studerande med annat modersmål än svenska, trots att kommunen har fler invånare som är födda utrikes än riksgenomsnittet. Barn i förskolan med annat modersmål än svenska får inte möjlighet att utveckla sitt modersmål. Kommunen saknar rutiner för att erbjuda och informera om rätten till modersmålsundervisning. Elever som behöver studiehandledning på modersmålet får inte det. Undervisningen i svenska som andraspråk krockar med undervisning i andra ämnen, vilket innebär att eleverna missar undervisning i dessa ämnen. Svenskundervisning för invandrare (sfi) ges inte i Strömstad utan de studerande får istället åka till grannkommunen Tanum. ? I såväl grundskolan och gymnasieskolan som i vuxenutbildningen är det många elever och studerande som inte känner till målen för sin utbildning, vilket begränsar deras möjligheter till inflytande över utbildningens form och innehåll. ? Kommunen erbjuder inte förskoleplats utan oskäligt dröjsmål, det vill säga inom 3-4 månader, och gör heller inga analyser eller planer för hur tillgången till förskoleplats ska säkras på lång sikt.
Redovisning senast 11 september Senast den 11 september 2009 ska Strömstads kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/pressrum/stromstad2009Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar