Tanums kommun måste stärka sitt kvalitetsarbete

Ansvariga för den kommunala skolan i Tanums kommun har gjort flera goda insatser för att utveckla utbildningen. Men kvalitetsarbetet brister och ansvariga saknar därför en klar bild av om skolorna och vuxenutbildningen verkligen ger den utbildning och trygghet som eleverna har rätt till. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut i dag.

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Tanums kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Ansvariga för skolan i Tanums kommun arbetar för att skolorna ska ha ett tydligt fokus på lärande och en god tillgång till modern IT-utrustning, vilket ger eleverna förutsättningar att tillägna sig de färdigheter och kunskaper som är centrala för olika ämnen och få en utbildning som förbereder dem för fortsatta studier och arbetsliv.

Men tillsynen pekar också på brister i kommunens systematiska kvalitetsarbete, både på central nivå och på verksamhetsnivå. Ansvariga för skolan måste skapa sig en mer heltäckande bild av vilka mål och resultat som nås i skolorna och i vuxenutbildningen, och därefter analysera vilka utvecklingsinsatser som krävs. Ett viktigt underlag för analyserna är att ta reda på om genomförda insatser haft avsedd effekt.

Ansvariga behöver också se till att arbetet med att stoppa kränkningar och skapa en trygg miljö i skolor och förskolor bli mer systematiskt. Ett viktigt steg är att förbättra systemet för att ta emot signaler från rektorer och förskolechefer när ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.

– Ansvariga för skolan i Tanums kommun måste nu förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete för att säkra att skolorna verkligen ger eleverna den utbildning och trygghet som de har rätt till. Det gäller inte minst i gymnasieskolan där kunskapsresultaten är låga och alla elever inte får de stöd de har rätt till, samtidigt som ansvariga politiker har begränsad inblick i verksamheten, säger Daniel Talje, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Gymnasieskolan ger inte särskilt stöd, bland annat studiehandledning på modersmålet, till alla elever som har rätt till det.
  • Gymnasieskolans lärlingsutbildning erbjuder inte alla elever tillräckligt många utbildningsdagar på en arbetsplats.
  • Gymnasieskolan ger inte eleverna tillgång till en komplett elevhälsa.
  • Ansvariga måste säkra att beslut om mottagande i grundsärskolan grundas på ett fullständigt underlag.
  • Ansvariga måste bli bättre på att nå och motivera vuxna som har rätt till kommunal vuxenutbildning, inklusive särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (sfi).
  • Ansvariga måste säkra att nyanlända invandrare får påbörja utbildningen inom en månad efter anmälan till sfi.

Redovisning senast 14 februari

Senast den 14 februari 2014 ska Tanums kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/tanum-2013

Beslut om kommunala förskolan och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

För information

Daniel Talje, utredare, 08-586 084 11

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar