Undervisningen måste bli bättre i Gävle kommun

Ansvariga för de kommunala skolorna i Gävle måste bli bättre på att följa upp och anpassa undervisningen så att eleverna kan nå bättre resultat. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Gävle kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Det finns brister i skolornas arbete med att anpassa undervisningen till elevernas olika behov och förutsättningar. Duktiga elever får inte alltid den utmaning och stimulans som de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Även elevernas möjligheter att påverka sitt eget lärande behöver förbättras i de flesta skolor. Ansvariga för skolan måste därför bli bättre på att följa upp undervisningen på kommunens skolor. En god grund är det kvalitetssäkringssystem som nyligen sjösatts för att följa upp och utvärdera elevernas skolgång.

– Det är nu viktigt att Gävle kommun tar sitt ansvar och säkrar att undervisningen anpassas till elevernas olika behov och att eleverna får möjligheter till inflytande. Det är grundläggande för att kunna förbättra elevernas kunskapsresultat och för att utjämna de stora skillnaderna i kunskapsresultat mellan olika skolor. Varje elev behöver ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin utveckling, säger Elisabeth Ritchey, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser:

  • Eleverna i de tre så kallade resursskolorna får inte en likvärdig utbildning. Bland annat ges inte undervisning i alla ämnen och eleverna är inte garanterade en likvärdig betygssättning.
  • Elever med annat modersmål än svenska får inte studiehandledning så mycket som de behöver.
  • Elevhälsan och rektorerna måste tydliggöra sin ansvarsfördelning och se till att eleverna får det stöd och den omsorg som de behöver för att uppnå kunskapskraven.
  • Alla lärare har inte utbildning för den undervisning de bedriver.
  • De flesta skolor har ett aktivt värdegrundsarbete och de flesta elever som Skolinspektionen frågat upplever att de är trygga och trivs bra.
  • De flesta rektorer och förskolechefer tar ansvar för sina verksamheter på ett bra sätt och har god kännedom om hur verksamheterna fungerar.

Redovisning senast 28 juni

Senast den 28 juni 2012 ska Gävle kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Gävle kommun kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/gavle-2012

Skolbeslut och beslut för förskola, fritidshem och vuxenutbildning kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

Skolinspektionen granskar även de fristående skolorna i Gävle kommun. Beslut kan laddas ned på: www.skolinspektionen.se/senaste-beslut

För information

Elisabeth Ritchey,
undervisningsråd,
08-586 080 90

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.