Föräldrars utbildningsnivå slår igenom tidigt visar nationella prov i årskurs 3


I ämnet svenska uppvisade delprovet som prövade stavning och interpunktion den största skillnaden mellan elever med kortutbildade och högskoleutbildade föräldrar. 77 respektive 92 procent av eleverna nådde kravnivån.
Matematik Det delprov som flest elever klarade var delprovet som prövade elevernas kunskaper när det gäller att dela upp tal och helheter, 95 procent nådde kravnivån. Delprovet med skriftliga räknemetoder hade lägst andel elever som nådde kravnivån, 84 procent.
Svenska Det delprov i svenska som eleverna lyckades bäst i var en muntlig uppgift, 98 procent nådde kravnivån. I provet om stavning och interpunktion var det 11 procent som inte nådde kravnivån.
Svenska som andraspråk I svenska som andraspråk används samma prov som i svenska men bedömningen av elevsvaren görs utifrån kursplanen för svenska som andraspråk. Det muntliga delprovet klarade 92 procent medan provet om stavning och interpunktion var svårast, 23 procent nådde inte upp till kravnivån.
Viktigt med insatser De nationella proven är ett bra redskap för att upptäcka elevers svårigheter i ett tidigt skede. Men det får inte stanna vid upptäckt. Därefter måste relevant stöd sättas in. - De nationella proven bidrar till att synliggöra svårigheter men det är skolorna som måste utforma stödinsatserna så att eleverna når målen, säger Maj Götefelt, undervisningsråd på Skolverket.
Mer om proven Våren 2010 genomfördes nationella prov i årskurs 3 för andra gången. Våren 2009 genomfördes provet i en obligatorisk försöksomgång. Kunskaperna i matematik, svenska och svenska som andraspråk prövas. När det gäller format, innehåll och tidsåtgång har hänsyn tagits till elevernas ålder och varierande utveckling när provet har utformats.

För mer information www.skolverket.se För frågor kontakta Maj Götefelt, undervisningsråd 08-5273 3428 För frågor om statistiken: Pär Millstam, undervisningsråd 08-5273 3321 Linnea Rask, undervisningsråd 08-5273 3358

Pressmeddelande 2011-04-06

Mattias Ragert, pressekreterare Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 Telefon: 08-527 334 33 Fax: 08-24 44 20 mattias.ragert@skolverket.se www.skolverket.se

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar