Lärares tidsanvändning kartlagd

En tredjedel av grundskollärarnas arbetstid används till att undervisa eleverna. En tiondel till att bedöma och dokumentera elevernas utveckling och lika mycket till planering av undervisningen. Viktiga slutsatser i Skolverkets rapport ”Lärarnas yrkesvardag” är att det är angeläget att lärare får förutsättningar att arbeta tillsammans men också att planera och dokumentera sin undervisning.

Skolverket har gjort den största undersökningen hittills av hur svenska grundskollärare använder sin arbetstid. Under vårterminen 2012 förde drygt 3 600 grundskollärare detaljerad dagbok över sin arbetstid under ett dygn. Det är alltså lärarnas egna uppgifter som ligger till grund för resultaten i rapporten.

Mest tid används till undervisning

I genomsnitt 34 procent av grundskollärarnas arbetstid används till att genomföra undervisning. Omkring 10 procent används till att planera undervisningen och lika mycket till bedömning och dokumentation av elevers utveckling. Återkoppling av elevernas kunskapsutveckling till elever och föräldrar tar 3 procent av tiden.

- Undervisningen är lärarnas huvuduppgift. Men för att det verkligen ska bli kvalitet i undervisningen måste det finnas tid till att både planera och följa upp undervisningen, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Mycket ensamarbete

Ett centralt resultat i studien är att grundskollärare arbetar ensamma med viktiga delar av lärararbetet. Det mesta av tiden till planering och genomförande av undervisningen är ensamarbete. Men också arbetet med bedömning och dokumentation gör grundskollärare huvudsakligen ensamma.

- Det är bekymmersamt eftersom erfarenheter visar att det finns stora pedagogiska fördelar med att lärare arbetar tillsammans med att planera, analysera och utveckla undervisningen. Förutsättningarna för likvärdigheten i skolsystemet ökar också när lärare arbetar tillsammans med sina kollegor, säger Anders Fredriksson, projektledare på Skolverket.

Dokumentationen är viktig för kvaliteten och likvärdigheten i skolan

Studien visar att 13 procent används till administrativt och praktiskt kringarbetet, varav 3 procent används till ren administration som till exempel frånvarorapportering och ledighetsansökningar. De grundskollärare som deltagit i studien tycker att administration och dokumentation tar för mycket tid.

- Dokumentationen har ett klart pedagogiskt syfte. Den ska vara ett stöd i arbetet med att ge varje elev rätt undervisning och stöd. Det är viktigt att de ansvariga i kommuner och fristående skolor skapar bra förutsättningar och rutiner så att lärarna ser nyttan, annars är det förstås lätt att dokumentation upplevs som ren administration, säger Anna Ekström.

Mer tid till planering och reflektion efterfrågas

Grundskollärarna som deltagit i studien har också fått ange vad de vill ha mer tid till. Högst upp på listan står mer tid till planering och reflektion. Det är viktiga faktorer för att skapa bra undervisning. Lärare undervisar idag ungefär lika mycket som man förväntades göra vid slutet av 1990-talet. Sedan dess har det tillkommit nya arbetsuppgifter samtidigt som inget tyder på att andra arbetsuppgifter tagits bort.

- Konsekvensen är sannolikt att tiden för planering och reflektion har krympt och det är förstås en olycklig utveckling eftersom vi vet hur viktigt det är för att skapa kvalitet i undervisningen, säger Anders Fredriksson.

Grundskollärarnas genomsnittliga arbetsdag – 9 timmar och 40 minuter

Åtta av tio grundskollärare uppger dessutom att de arbetar under helgen, hälften mer än 2 timmar per helg. Studien visar samtidigt att hemmet är en viktig arbetsplats för grundskollärare. Exempelvis gör grundskollärarna 40 procent av arbetet med bedömning och dokumentation av elevers utveckling i hemmet. I det här sammanhanget ska man komma ihåg att många lärare har en arbetstidsreglering med förtroendetid som möjliggör att de själva kan avgöra var de ska utföra sitt arbete.

För mer information om rapporten

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

Kontaktpersonerna nås när presskonferensens har avslutats 12.00.

Anders Fredriksson, projektledare                08-527 334 83

Anneli Melén, undervisningsråd                   08-527 331 46

För frågor till Anna Ekström kontakta pressansvarig Mattias Ragert på 0733-773433

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar