Maktlekar bör hanteras som andra kränkningar

Lekar med inslag av våld eller andra kränkningar bör motarbetas inom ramen för skolornas breda arbete mot kränkningar och trakasserier. Det är Skolverkets slutsatser i en ny rapport.

- Våld och kränkningar i skolan ska bekämpas kraftfullt men det finns inga skäl att skapa särskilda åtgärder mot så kallade maktlekar. Det riskerar istället att skymma det breda arbetet mot alla former av kränkningar och trakasserier i skolan, säger Annika Hjelm undervisningsråd på Skolverket.

Lek eller inte – skolan måste agera

Det har hävdats att så kallade maktlekar blivit allt vanligare med allt grövre våldsinslag. Skolverket har haft i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning av problemet med så kallade maktlekar. Det finns ingen definition av begreppet maktlekar som särskiljer vissa problematiska lekar där elever blir kränka från andra oproblematiska lekar. En enkätundersökning skulle därför inte kunna ge tillräckligt bra underlag för att ge en bild av omfattningen. En genomgång av befintlig forskning om kränkningar och våld ger dock inte stöd för att kränkningar inom ramen för lekar är ett växande eller särskilt omfattande problem.

  • I arbetet med Skolverkets rapport om mobbning 2011 gjordes 840 intervjuer med öppna frågor om mobbning och kränkningar. Lärare, elever och föräldrar svarade. Bara några enstaka beskrivningar skulle kunna rymmas inom begreppet maktlekar.
  • Barn och Elevombudet, BEO och Diskrimineringsombudsmannen, DO uppger att det är ovanligt att det finns inslag som kan betraktas som maktlekar i anmälningar.
  • I studier där unga tillfrågas om sin utsatt för våld och kränkningar i skolan syns inga tecken på en ökning, vilket det borde göra om lekar med våldsinslag och kränkningar blivit vanligare.
  • Skolinspektionen har gjort intervjuer på fyra skolor för att få en kvalitativ bild av rektorers, lärares och elevers syn på så kallade maktlekar. Den bild som framträder visar inte heller på några ökande eller omfattande problem.

- Varje enskilt fall där en elev utsätts är allvarligt men vår bedömning är att maktlekar inte är ett växande problem. Det är olyckligt om skolor generellt påverkas att fokusera på vilka lekar som är olämpliga. De ska istället ha fokus på att upptäcka kränkningar var de än förekommer. Om våldet eller kränkningen sker i en lek eller inte är underordnat. Det viktiga är att skolan agerar kraftfullt, säger Annika Hjelm.

Nuvarande lagstiftning tillräcklig

Skolverkets bedömning är att de riktlinjer och regler som finns för arbete mot våld och kränkningar väl täcker in lekar med inslag av våld och kränkningar. Skolornas arbete ska utgå från en systematisk kartläggning av den enskilda skolans problem och förutsättningar. I det arbetet kan lekar som innehåller våld och kränkningar upptäckas och hanteras. Det är viktigt att skolor är uppmärksamma på när kränkningar normaliseras inom ramen för regler i lekar, jargong eller bemötande elever emellan. Det viktiga är att kränkningen är i fokus och inte om leken kan kategoriseras som en så kallad maktlek eller inte.

För mer information

www.skolverket.se

För frågor kontakta

Annika Hjelm, undervisningsråd                                                          08-527 334 64

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar