Minoritetsspråk stärks i skolan

Möjligheterna att läsa de fem nationella minoritetsspråken ska förbättras. Därför tar Skolverket fram nya kursplaner för grundskolan. Tidigare fanns bara en kursplan i samiska men idag presenterar Skolverket förslag till kursplaner även i finska, jiddish, meänkieli och romani chib. De fem nationella minoritetsspråken ska också kunna läsas som nybörjarspråk.  

- De nationella minoritetsspråken har länge haft en svag ställning. Genom att kunna läsa språken som nybörjare kan språk som gått förlorade i tidigare generationer få nytt liv, säger Helena Karis, undervisningsråd på Skolverket.

Kursplanerna är förankrade

I arbetet med att ta fram förslagen till kursplaner har företrädare för de nationella minoriteterna, modersmålslärare och språkvetare deltagit. Skolverket har eftersträvat en mångfald av företrädare för respektive nationell minoritet.

- Vi har försökt nå så många representanter för de nationella minoriteterna som möjligt. Att de har deltagit från början i arbetet med att ta fram förslag till kursplaner har varit väldigt viktigt, säger Helena Karis.

Utmaningar finns

Samtidigt som kursplanerna börjar gälla 1 juli så ändras också skollagen. Lagändringen innebär en utökad rätt att få läsa något av de fem nationella minoritetsspråken inom ramen för skolans modersmålsundervisning.

- Behovet av lärare kommer att öka. Redan idag finns en brist på modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken. Det är viktigt att kommuner och fristående skolor skaffar sig kompetens och beredskap, säger Helena Karis.

Beslutas av regeringen

Skolverket har tagit fram förslagen till kursplanerna på uppdrag av regeringen. Idag överlämnas förslagen till regeringen som sedan beslutar om kursplanernas slutgiltiga utformning. Skolverket har också i uppdrag att ta fram läromedel för de nationella minoritetsspråken på nybörjarnivå, som kommer att presenteras i september.

Mer om kursplaner

För grundskolans ämnen finns kursplaner som anger vad elever ska få undervisning om i ämnet men också vilka krav som ställs för ett visst betyg. Kursplanerna är en del av Läroplanen för grundskolan, Lgr11, som började gälla 2011.

För mer information

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/nationella-minoritetssprak

För frågor kontakta

Helena Karis, undervisningsråd 08-527 334 57

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar