Så många lärare kan få karriärtjänster i varje kommun

Skolverket har nu beslutat hur många lärare som kan bli förstelärare eller särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning. Beslutet innebär att man kan se hur många lärare som kan få en karriärtjänst i landets kommuner och fristående skolor. Från och med den här veckan och fram till 26 april kan skolhuvudmännen ansöka om statligt bidrag till karriärtjänsterna.

- Ansökningstiden är kort så vi vill uppmana alla kommuner och fristående skolor att söka så snart som möjligt. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt genom att skapa nya karriärvägar. Jag hoppas att de ansvariga i kommuner och fristående skolor ser möjligheterna och söker, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Från och med juli 2013 kan kommuner och enskilda skolhuvudmän inrätta karriärtjänster och nu kan de ansöka om bidrag hos Skolverket. Bidraget ska användas till löneökning för lärare med karriärtjänster. Totalt fördelas i år nästan 177 miljoner vilket räcker till totalt 4 165 förstelärare eller hälften så många särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning.

Så fördelas bidraget lokalt

Listan över hur stort statsbidrag och hur många tjänster varje kommun eller enskild skolhuvudman får finns i en PDF-bilaga. Listan finns också på www.skolverket.se.

Två nivåer

Bidraget innebär att en förstelärare får en löneökning på i genomsnitt 5 000 kronor mer i månaden och en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning får i genomsnitt 10 000 kronor mer i månaden. Bidragsbeloppet per skolhuvudman är detsamma oavsett hur de väljer att fördela det mellan de två olika karriärtjänsterna. I vilken utsträckning skolhuvudmännen väljer att satsa på förstelärare eller särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning påverkar därmed hur många karriärtjänster som skapas.

Kompetenskrav - förstelärare

För att kunna utses till förstelärare krävs minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Läraren ska också ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.

Kompetenskrav – särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning

En särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning är att jämföra med en lektor men i väntan på en lagändring använder inte Skolverket begreppet lektor. En särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning ska ha en examen på forskarnivå, ha minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet och ha visat pedagogisk skicklighet. Lärare som har undervisat på högskola eller universitet kan också utses.

- Bedömningen om en lärare uppfyller kraven för att få en karriärtjänst görs av skolhuvudmannen, alltså kommunen eller den fristående skolan där läraren arbetar. För att skapa legitimitet för de nya karriärtjänsterna är det väldigt viktigt att bedömningarna blir bra, säger Peter Östlund, projektledare på Skolverket.

Kontaktuppgifter

Peter Östlund, projektledare   08-527 335 86

Linda Wennler, expert 08-527 334 34

Presstjänst 08-527 333 00

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar