Utvecklingen i fritidshemmen måste vändas

Glesare med personal, allt större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen. Utvecklingen i fritidshemmen är så allvarlig att det nu krävs åtgärder och insatser. På tio år har den genomsnittliga elevgruppen växt från 31 till 41 elever. Det visar ny statistik från Skolverket. Statistiken går också att bryta ner regionalt och lokalt.

- Det handlar om nästan 450 000 elever som går i fritidshem. Bra fritidshem kan vidga och fördjupa elevernas kunskaper och erfarenheter, utveckla deras sociala kompetens och stärka deras självkänsla. Egenskaper som blir allt viktigare i samhället. Därför är det svårt att förstå att kommuner och anvariga för fristående fritidshem låter den negativa utvecklingen fortsätta, att de inte ser fritidshemmens potential, säger Bengt Thorngren, expert på Skolverket.

Kraftig försämring på tio år

Mellan 2013 och 2014 ökade den genomsnittliga gruppstorleken från 40,4 till 41,1 elever. Personaltätheten försämrades från 12,9 till 13,1 elever per personal. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning minskade från 53 procent till 51 procent.

- Det kan se ut som små förändringar mellan två år men jämför vi lite längre tillbaka är den negativa utvecklingen kraftig, säger Bengt Thorngren.

Den genomsnittliga elevgruppen i fritidshemmen har växt från 31 elever 2004 till 41,1 elever 2014. Under samma tidsperiod har personaltätheten försämrats. Antalet elever per personal har ökat från 10,8 till 13,1. Statistiken visar också att personalens utbildningsnivå sjunker. Idag har 51 procent av personalen pedagogisk högskoleutbildning. 2004 var motsvarande siffra 58 procent.

Sämre siffror för fristående fritidshem

Fristående fritidshem har i genomsnitt 43,5 barn per grupp vilket kan jämföras med 40,8 barn i kommunala fritidshem. Även personaltätheten är sämre i fristående fritidshem, 13,9 barn per personal jämfört med 13 i kommunala fritidshem. Störst är ändå skillnaden vad gäller personalens utbildningsnivå. I kommunala fritidshem har 54 procent av personalen en pedagogisk högskoleutbildning. I fristående fritidshem är det bara hälften så många, 27 procent som har en pedagogisk högskoleutbildning. Dessutom har hälften av personalen där ingen utbildning alls för arbete med barn.

Nu behövs åtgärder

Skolverket har vid upprepade tillfällen lyft den allvarliga utvecklingen för att påverka kommuner och ansvariga för fristående fritidshem. Skolverkets allmänna råd för fritidshem ger god vägledning hur man kan arbeta för att fördela resurser och höja kvaliteten i fritidshemmen. Men det behövs mer. I kommande stora utvecklingssatsningar som regeringen aviserat bör även insatser för fritidshemmen ingå. Skolverket tar också fram ett förslag till ett nytt avsnitt i läroplanerna som förtydligar fritidshemmets uppdrag.

- Fritidshemmen måste få bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag. Nu krävs kraftfulla insatser, både från staten och från huvudmännen, särskilt från de huvudmän som hittills inte gjort tillräckligt för att förbättra situationen för fritidshemmen, säger Kjell Hedwall, avdelningschef på Skolverket.

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Peter Lindkvist 08-527 333 39

För frågor om fritidshem kontakta expert Bengt Thorngren 08-527 333 52

För frågor till avdelningschef Kjell Hedwall kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar