Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Skultuna Messingsbruk Aktiebolag (publ.) Sammanfattning Allmänt om verksamheten Skultuna Messingsbruk AB tillverkar och marknadsför vackra bruksföremål under varumärket Skultuna 1607, med en krona som symbol. Redan från början av 1600-talet var det de bästa tyska hantverkarna som skapade Skultunas historiska modeller och från 1800-talets slut har det varit formgivare som Norrström, Forsell och Bernadotte som utvecklat de moderna produkterna, som med sin kvalitet och livslängd blir framtidens historia. Bruket är också ett uppskattat besöksmål. Det helägda dotterbolaget skultuna.com 1607 har under året varit vilande. Året som gått Miljöfrågor Miljöfrågorna är i fokus och med produkternas livslängd är dessa inte något miljöproblem. Allt spill går till återvinning. Förändringar Under år 2000 har förändringsarbetet fortsatt. Egna säljare, stationerade ute i landet, och en marknadschef har anställts. Produktionen har trimmats och butikerna flyttats vilket har möjliggjort en minskning av personalen med fem personer. Detta får fullt genomslag under 2001. Förändringsarbetet har tagit stora resurser i anspråk. Omsättning och resultat Nettoförsäljningen blev 25 454 KSEK (29 427 KSEK föregående år). Det riktigt dåliga vädret under sommaren och hösten medförde tyvärr dålig besöksfrekvens och därmed låg försäljning i brukets fabriksbutiker. Försäljningen via företagets web shop har ännu inte givit positivt resultat. Det stora förändringsarbete med sammanhängande tempoförlust som bolaget gått igenom har påverkat försäljningen negativt. Effekten av byte från provisionssäljare till egen säljkår, ny marknadschef och nytt promotionmaterial har ännu ej fått genomslag. Resultatet för år 2000 blev en förlust med 2758 KSEK. Låg försäljningsnivå fördelat på många produkter har medfört dålig produktivitet. Kostnaderna har sänkts genom en minskning av antalet helårstjänster från 33 årsanställda 1999 till 29 årsanställda 2000. Finansiering Under året har Skultuna Messingsbruk AB emitterad 500 000 aktier till kursen 10 kronor (nominellt 1 krona) per aktie. Fördelning av de emitterade aktierna var 200 000 till Askembla Asset Management AB (varav 100 000 genom kvittning) samt 300 000 till Ian Wachtmeister. Likviden har använts till att amortera lån som förfallit under året. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen I början av 2001 har en ny organisation beslutats och implementeringen påbörjats. Antalet årsanställda i produktionen minskar med 7, vilket sänker kostnaderna och ökar flexibiliteten. De två butikerna slås ihop till en vilket minskar personalbehovet med 2,5 årsanställda. Inom administrationen görs nedskärningar motsvarande en årsanställd. Effektiviseringarna får genomslag från halvårsskiftet 2001, samtidigt sker en kompetensförstärkning på inköp/logistik. Under 2001 kommer produktutvecklingen att intensifieras och expansionen internationellt att fortsätta. Denna inriktning mot ny design till nya marknader kommer att ta resurser i anspråk och ge utslag först på medellång sikt. Förslag till bolagsstämman Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten enligt balansräkningen kronor 3 785 029, balanseras i ny räkning. För att säkra bolagets behov av kapital föreslår styrelsen bolagsstämman, att bemyndiga styrelsen, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av 3 000 000 aktier. Emission skall kunna ske såväl genom kontantemission som genom s k apportemission. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner På Skultuna Messingsbruks kontor, Bruksgatan, i Skultuna och på www.skultuna.com kommer årsredovisningen för 2000 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissioner (från den 12 mars 2001) att hållas tillgängliga samt sändas till aktieägare som begär det. Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 26 mars 2001 kl 15.30 på Skultuna Messingsbruk AB, Bruksgatan, Skultuna. Utdrag ur balansräkningen 2000-12-31 1998-12-31 (KSEK Eget kapital 6297 4204 Balansomslutning 21681 22396 Antal aktier 2735529 2235529 Optioner 670658 670658 Eget kapital/aktie, kr 2,30 1,88654,50 Utdrag ur resultaträkningen 2000 1999) (KSEK) Leveranser 25454 29427 Övriga rörelseintäkter 534 561 Resultat efter finansiella -2758 -2424 poster Förlust/aktie, kr -1,01 -1,08 Följ Skultuna Messingsbruk på www.skultuna.com För ytterligare information, kontakta styrelseordförande Christoffer Kurpatow 08-678 06 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00860/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar