Delårsrapport   2015-06-01 – 2015-11-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första halvåret 2015. Beloppen anges i tKR med motsvarande föregående års tal inom parantes.

Kvartal 2

September – November 2015 (Andra kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 671 (9 124) tKR vilket motsvarar en tillväxt på 28%
 • Bruttoresultatet uppgick till 4 243 (3 302) tKR och bruttovinstmarginalen 36% (36%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -750 (-856) tKR.
 • Resultat före skatt uppgick till -865 (-979) tKR.

Juni – November 2015 (Ackumulerat) Delårsperioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 788 (17 757) tKR vilket motsvarar en tillväxt på 23%
 • Bruttoresultatet uppgick till 7 999 (6 461) tKR och bruttovinstmarginalen 37% (36%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 514 (-1 249) tKR.
 • Resultat före skatt uppgick till -1 745 (-1 442) tKR.


Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första halvåret 2015. Beloppen anges i tKR med motsvarande föregående års tal inom parantes.

VD’s kommentar

Sleepos första delårsrapport som noterat bolag. Efter en framgångsrik process inför noteringen på Aktietorget är vi nu på väg in i en ny fas med Sleepo. Vi har gått från att vara ett relativt ungt, entreprenörsdrivet företag, med alla utmaningar som det inneburit till att påbörja vår resa in i framtiden under lite andra former.

Vi kan se tillbaka på en period där Sleepo har levererat försäljningstillväxt och förbättringar i en rad viktiga nyckeltal samtidigt som vi fortsatt arbetet med effektivisering av underliggande funktioner. Våra resultat och annat ligger i linje med de uttalanden vi gjorde i Sleepos Noteringsmemorandum, så jag lämnar dessa utan några längre, egna kommentarer.

Den framgångsrika emissionen som genomfördes under perioden har tillfört bolaget 7.1 MSEK efter emissionskostnader och har därmed lagt en finansiell grund att rusta bolaget för framtida tillväxt.

Bolagets relativt nytillträdda styrelse har påbörjat ett omfattande strategiarbete i syfte att säkerställa en framgångsrik resa. Redan nu kan jag konstatera att tillväxt kommer att stå högst upp på vår strategiska agenda.

För att inte tappa tempo har vi redan nu, och som vi tidigare kommunicerat, beslutat om ett antal investeringar för att öka tillväxttakten och över tid värdet för bolaget och våra aktieägare. De beslut som redan tagits är primärt investeringar i organisation och IT och är investeringsområden som kommer att understödja den tillväxtresa som vi har framför oss.

Jag ser dessa investeringar som grundläggande byggstenar för att fortsätta arbetet med att bygga ett långsiktigt konkurrenskraftig bolag på marknaden. Trots att dessa investeringar initialt kommer att belasta våra rörelseresultat är jag helt övertygad om att de kostnader vi idag tar, kommer att visa sig vara en mycket bra investering inför framtiden.

Stockholm i januari, 2016

Philip Nickolsten,

VD

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Efter beslut på årsstämman den 19 oktober 2015 registrerades bolaget som ett publikt aktiebolag i syfte att ansöka om en notering av bolagets aktie på AktieTorget.
 • Stämman beslutade att genomföra en fondemission genom överföring från överkursfonden.
 • Bolaget har genomfört en aktiesplit om 5:1 samt en nyemission vilket tillförde bolaget drygt 1 000 tKR.
 • Stämman beslutade att välja in Gunnar Lind som styrelsens ordförande och Simone Skoog som styrelseledamot. Stämman beslutade även att välja Philip Nickolsten och Fredrik Jung-Abbou som styrelseledamöter.
 • Lansering av en mobilanpassad hemsida med en uppdaterat varumärkesprofil.
 • Breddat private-lable sortimentet för soffor, sängar och möbler.
 • Breddat varumärkesportföljen med 13 nya varumärken, bland annat Elfa, Markslöjd och Watt&Veke.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Under december genomförde bolaget en fulltecknad emission av 1 230 000 nya aktier, vilket tillförde bolaget 7 995 000 kronor före avdrag för emissionskostnader.
 • Listningsemissionen tecknades till 213%
 • Bolaget listas på Aktietorget med första handelsdag 15 januari 2016
 • Rekryteringsprocesser har påbörjats av några nyckelbefattningar i syfte att stärka organisationen och främja bolagets tillväxt.

Framåtblickande uttalanden

Den överordnade målsättningen under nästkommande halvår är att fortsätta leverera försäljningstillväxt och ökade marknadsandelar. Resterande del av räkenskapsåret spås uppvisa fortsatt försäljningstillväxt och medan förmågan att leverera positiva resultat fortsatt värnas kommer tillväxtorienterade investeringar att tillåtas att belasta resultatet.

Försäljning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 21 788 (17 757) tKR med en bruttovinst om 7 999 (6 461) tKR och ett resultat före skatt om -1 745 (-1 442) tKR.

Likviditet och finansiering

I oktober 2015 genomfördes en mindre bryggfinansiering i syfte att förbereda bolaget inför en noteringsprocess. I emissionen tillfördes bolaget cirka 1 MSEK.

Den 30 november 2015 uppgick bolagets kassa och bank till 621 (21) tKR, varav 505 (455) tKR bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har även en checkkredit om 600 tKR där 406 tKR var utnyttjat. Bolaget har räntebärande skulder om 564 (1 050) tKR.

Investeringar

Sleepos totala investeringar under första halvåret uppgick till 1 431 (868) tKR, varav 166 (40) tKR består av materiella anläggningstillgångar och 1 265 (828) tKR består av immateriella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för hemsidan.

Avskrivningar

Avskrivningarna för halvåret belastar resultatet med 182 (121) tKR varav 161 (109) tKR avser avskrivningar på utvecklingskostnader. Resterande avskrivningar avser inventarier. Alla tillgångar skrivs av på 5 år.

Eget kapital

Den 30 november 2015 uppgick bolagets eget kapital till 323 (-1 863) tKR varav 557 (77) tKR avser aktiekapital.

Aktien och aktieägare

Per den 30 november 2015 uppgick antalet aktier till 5 063 000 fördelat på 35 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Under andra kvartalet genomförde bolaget först en fondemission för att höja aktiekapital till 535 tKR då bolaget blev publikt. I samma process genomfördes en split om 5:1 och även en nyemission som ökade antalet aktier till totalt 5 063 000 st och ett aktiekapital om 557 tKR. Bolaget aktie handlas sedan 2016-01-15 på Aktietorget.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsredogörelse Q3: 29 april 2016

Bokslutskommuniké 2015/2016: 29 juli 2016

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Philip Nickolsten, VD

E-post: philip@sleepo.se

Telefon: 070-543 53 60

Helena Sangwill, Ekonomichef

E-post: helena@sleepo.se

Telefon: 070-508 02 84

Sleepo AB (publ)

Markvardsgatan 9

113 53 Stockholm

Telefon: 08-20 87 70

E-post: info@sleepo.se       Hemsida: www.sleepo.se

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar