Kallelse till årstämma

I SLEEPO AB (PUBL)

Aktieägarna i Sleepo AB, 556857-0146, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 oktober 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Markvardsgatan 9 i Stockholm.

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 september 2017.

- Anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 28 september 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till bolagets adress Sleepo AB, Att: Tommy Lundvall, Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm, per telefon 070-508 02 84 eller via e-post: tommy@sleepo.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. En aktieägare som inte är personligen närvarande på stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten bör insändas i original i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.sleepo.se/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering måste vara verkställd den 27 september 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande på stämman 

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd 

3.       Framläggande och godkännande av dagordning 

4.       Val av en eller två justeringsmän 

5.       Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 

6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7.       Beslut om           

 a.     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen          

 b.     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen          

 c.     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 

8.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 

9.     Val av styrelse samt revisorer 

10.   Beslut om valberedning inför årsstämman 2017 

11.   Godkännande av beslut om bemyndigande till styrelsen att få besluta om nyemission av aktier 

12.   Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Fredrik Jung-Abbou, Gabriella Bussien (utsedd av Philip Nickolsten), Eli Keren och Jacob Höglund (utsedd av Nickolsten Förvaltning AB) föreslår att Gunnar Lind utses till ordförande vid årsstämman. 

Disposition av årets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 20160601-20170531 utan att resultatet balanseras i ny räkning.  

Fastställande av arvoden åt styrelse och bolagets revisor (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 150 000 kronor per år till styrelseordförande och 60 000 kronor till övriga externa ledamöter. Inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i bolaget eller som är huvudägare till bolaget. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Simone Westerberg har meddelat styrelsen att hon inte längre står till förfogande som styrelseledamot. Valberedningen föreslår att styrelsen reduceras till fyra ledamöter med omval av Gunnar Lind, Philip Nickolsten, Fredrik Jung-Abbou och Fredrik Palm. Valberedningen föreslår omval av Gunnar Lind som styrelsens ordförande. Till revisor föreslås Thomas Kullman på Finnhammars revisionsbyrå. 

Beslut om valberedning inför årsstämman 2018 (punkt 10)

Styrelsen föreslår att en valberedning skall tillsättas, bestående av fem medlemmar och att årsstämman ska välja Gunnar Lind till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall före det tredje kvartalets utgång kontakta de fyra största aktieägarna och erbjuda dessa en plats i valberedningen. I det fall någon av dessa aktieägare avböjer en plats i valberedningen skall istället platsen erbjudas till aktieägare i fallande ordning utifrån det antal aktier som innehas i bolaget. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida och genom ett pressmeddelande till aktiemarknaden. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2018 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att få besluta om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 629 300 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. En nyemission av 629 300 aktier motsvarar en utspädningseffekt på aktiekapitalet med cirka 10 procent före utspädning. Emissionskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett  tidseffektivt sätt möjliggöra för styrelsen att emittera aktier vid eventuella förvärv eller som en möjlighet till kapitalanskaffning.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar till stämma

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 13 september 2017 på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.sleepo.se. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Per 5 september 2017 fanns totalt 6 293 000 aktier i bolaget vilka representerade totalt 6 293 000 röster.

Stockholm I september 2017

Sleepo AB (publ)

Styrelsen

Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar