Kvartalsrapport 1   2016-06-01  -  2016-08-31

Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport för kvartal 1 2016-2017. Beloppen anges i tKR med motsvarande föregående års tal inom parantes.

Kvartal 1

Juni 2016 – Augusti 2016

  •  Nettoomsättningen uppgick till 12 140 (10 117) tKR vilket motsvarar en tillväxt på 20 % (17 %).

  •  Bruttoresultat uppgick till 4 672 (3 756) tKR med en bruttovinstmarginal på 38 % (37 %).

  •  Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 374 (-764) tKR.

  •  Resultatet före skatt uppgick till -1 533 (-880) tKR.

VD:s kommentar

Sleepo inleder verksamhetsåret 2016 med en ökad tillväxttakt jämfört med såväl föregående kvartal som föregående år. Försäljningen under perioden växte med 20 % (17 %) och uppgick till 12,1 MSEK (10,2 MSEK).

Antalet orders under perioden ökade med 41 % jämfört med föregående år och är ett starkt tecken att bolagets sortimentsförflyttning ger effekt och att vi attraherar väsentligt fler kunder än föregående år.

Sleepo strävar fortsatt att leverera en förstklassig service och att ta hand om våra nya och återkommande kunder på bästa sätt. En god indikation på att vi lyckas bra med detta är att vi under perioden hade 21 % återkommande kunder (kunder som har återkommit och handlat under perioden) vilket kan jämföras med 13 % återkommande kunder under samma period föregående år.

Bruttomarginalen i perioden förbättras till 38 % (37 %) och är ett resultat av förbättrade leverantörsvillkor. Det sammanlagda resultatet (EBITDA) för bolaget uppgår till -1 374 tKR, att jämföra med -800 tKR för samma period föregående år. Resultatförsämringen reflekterar de ökade kostnader som förstärkningen av den operativa organisationen innebär.

Bolagets kassa uppgår på balansdagen till 3,8 MSEK och lagervärdet vid periodens slut uppgick till 3,6 MSEK. Lagervärdet är därmed oförändrad från föregående år trots ökad försäljning vilket påvisar högre omsättningshastighet av lagret.

Med ett kompetent och välmotiverat team och nöjda och återkommande kunder ser jag fram emot höstens möjligheter.

Stockholm i oktober, 2016

Philip Nickolsten,

VD

Väsentliga händelser under första kvartalet

Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Sleepo meddelade i september 2016 att bolagets ekonomichef Helena Sangwill gått på föräldraledighet och i samband med detta väljer att avsluta sin anställning per den 30 september 2016. Tommy Lundvall på ekonomiavdelningen har utsetts till tillförordnad ekonomichef och en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare har inletts.

Framåtblickande uttalanden

Under resterande del av räkenskapsåret kommer Sleepo att fortsatt satsa på att attrahera ytterligare kunder i syfte att växa på marknaden. Den överordnade målsättningen är att leverera försäljningstillväxt och där tillväxtorienterade satsningar kommer att tillåtas att belasta resultatet kortsiktigt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

Försäljning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 12 140 (10 117) tKR med en bruttovinst om 4 672 (3 756) tKR och ett resultat före skatt om -1 533 (-880) tKR.

Likviditet och finansiering

Den 31 augusti 2016 uppgick bolagets kassa och bank till 3 766 (859) tKR, varav 506 (455) tKR bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har även en checkkredit om 600 tKR. Bolaget har räntebärande skulder om 224 (686) tKR.

Investeringar

Sleepos totala investeringar under det första kvartalet uppgick till 225 (182) tKR. Vid det första kvartalets slut har bolaget anläggningstillgångar på 2 043 (1 186) tKR, varav 135 (177) tKR utgörs av materiella anläggningstillgångar och 1 908 (1 008) tKR utgörs av immateriella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för hemsidan.

Avskrivningar

Avskrivningar för perioden belastar resultatet med 149 tKR (83) varav 138 (72) tKR avser avskrivningar på utvecklingskostnader. Resterande avskrivningar om 11 (11) tKR avser inventarier. Alla tillgångar skrivs av på 5 år.

Eget kapital

Den 31 augusti 2016 uppgick bolagets eget kapital till 2 823 (148) tKR varav 692 (97) tKR avser aktiekapital.

Aktien och aktieägare
Per den 31 augusti uppgick antalet aktier till 6 293 000 fördelat på 435 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport 2, 31 januari 2017

För frågor om kvartalsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Philip Nickolsten, VD

E-post: philip@sleepo.se

Telefon: 070-543 53 60

Sleepo AB (publ)

Markvardsgatan 9

113 53 Stockholm

Telefon: 08-20 87 70

E-post: info@sleepo.se
Hemsida: http://www.sleepo.se

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar