Bokslutskommuniké Smart Energy Sweden Group AB(publ)

Styrelsen och VD´n för Smart Energy Sweden Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande H2 och hela 2017. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • Täckningsbidrag 1 för 2017 uppgick till 57,3 Mkr (57,7 Mkr)
  • EBITDA för 2017 uppgick till 12,4 Mkr (11,6 Mkr).
  • Rörelseresultatet för 2017 uppgick till -1,6 Mkr (-2,0 Mkr).
Resultat i korthet Juli-december HELÅR
2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning, Mkr 292,8 289,5 554,4 543,9
Täckningsbidrag 1 27,5 32,0 57,3 57,7
EBITDA 5,1 7,6 12,4 11,6
Rörelseresultat, Mkr -2,7 -0,3 -1,6 -2,0
Resultat efter finansiella poster, Mkr -5,6 0,7 -7,2 -4,2
Resultat efter skatt, Mkr -5,9 0,6 -7,5 -4,2
Resultat/aktie, kronor -0,01 0,00 -0,01 -0,02
Likvida medel/aktie, kronor 0,04 0,05 0,04 0,05
Eget kapital/aktie, kronor 0,13 0,22 0,13 0,22
Soliditet, % 27 17 27 17
Antal aktier, st 605 742 560 217 564 312 605 742 560  217 564 312

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:00 CET. 

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-12 00 56, Email: info@smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad på NGM Nordic MTF i Stockholm.

HUVUDKONTOR                    SMART HALLAND              SMART FALKÖPING            SMART SKÅNE

Tel: 031-12 00 56                  Tel: 0300-775 15                Tel: 0515-100 88                010-7086600

INTERNET        smartenergysweden.se              mattssonoil.se                      energi-bransle.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet