KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org. nr 556756-4611, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 juni 2018 kl. 11.00 på MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 21 juni 2018,

dels     anmäla sitt deltagande per post till adressen Hälleflundragatan 12, 426 58 Västra Frölunda, per e-post till adressen info@smartenergysweden.se eller per telefon till 031-120056, senast torsdagen den 21 juni 2018.               

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per torsdagen den 21 juni 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.smartenergysweden.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående postadress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)    Stämman öppnas;

2)    Val av ordförande vid årsstämman;

3)    Val av en justeringsperson;

4)    Upprättande och godkännande av röstlängd;

5)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)    Godkännande av dagordning;

7)    Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse;

8)    Beslut om:

a)    fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen;

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör;

9)    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

10) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor;

11) Val av styrelse samt revisor;

12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till beslut nedan; 

13) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;

14) Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till årsstämmans ordförande.

8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antal aktier som konvertering ska kunna ske till respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Huvudägarens beslutsförslag

Nedanstående förslag till beslut läggs fram av bolagets huvudägare Energifonden Sverige AB (tidigare Edshultshall Holding AB).

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Föreslås att fyra styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt ett och ett halvt prisbasbelopp till ledamot som ej är anställd i bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse, valberedning samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma val av följande styrelseledamöter: omval av Fredrik Johansson, Karl-Erik Johansson, Per Fougberg och Hans Schedin.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Karl-Erik Johansson.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av auktoriserade revisorn Fredrik Waern.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 605 742 560. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Förslagen till beslut under punkterna 2 samt 9 - 12 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, www.smartenergysweden.se från och med 7 juni 2018. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, från och med 7 juni 2018. Samtliga övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt lag, skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Göteborg i maj 2018

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar