Kallelse till extra bolagsstämma i Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org. nr 556756-4611 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 december 2015 klockan 09:00, på Bolagets kontor, Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 19 december 2015, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast den 19 december 2015, antingen per post: Smart Energy Sweden Group AB, Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda, per telefon: 031-12 00 56 eller per e-post: info@smartenergysweden.se

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1) Stämman öppnas
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två personer att justera protokollet
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Förslag om ändring av bolagsordningen
8) Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
9) Övriga frågor
10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 - Med anledning av framtida utveckling av bolaget föreslår styrelsen följande ändringar i bolagsordningen.

-          Gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK.

-          Gränserna för totala antalet utgivna aktier höjs till att vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Dessutom föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen §9

-          Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter istället för Dagens Industri

Punkt 8 - Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

___________________________
Göteborg i november 2015
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar