LÄGESUPPDATERING/VD BREV

Koncern-VD Fredrik Johansson har valt att sammanfatta en uppdatering kring koncernens verksamheter enligt nedan då det har efterfrågats av bolagets aktieägare.

BULKFÖRSÄLJNING BRÄNSLEN

1.       Bulkförsäljningen(B2B) av bränslen, som fortfarande är den största grenen i koncernen, löper enligt plan och har under våren haft en bra utveckling gentemot budget gällande försäljning samt något ökade marginaler per försåld liter. Det har skett en vårkampanj riktat mot främst jordbrukskunder och inom kort så kommer dotterbolaget Energi & Bränsle Skåne att närvara på Borgebymässan i Skåne för att möta fler jordbrukskunder.

2.       Omfattande arbete pågår för att kunna möta de nya kommande reduktionsplikterna för bränslen som träder i kraft 1 juli i år. Detta innebär att emissionerna från bränslen skall reduceras, med hjälp av iblandning av fossilfria bränslen, med drygt 19% årligen.  För att kunna leva upp till detta så har bolaget beslutat att bygga om Smarts bränsledepå i Trelleborg för att kunna genomföra de blandningar av bränslen som kommer att ske. Detta beräknas vara färdigt i slutet av juni. Ombyggnationen gör tillsammans med den utökade lagringskapaciteten att flexibiliteten ökar kraftigt och Smart kan erbjuda fler typer av bränslen då den nya reduktionsplikten sannolikt gör att komplexiteten ökar och fler bränslen kommer att erbjudas kunderna. Smart kommer främst att satsa på HVO 100 och Diesel med iblandning av HVO men även RME(rapsmetylester) kommer att erbjudas kunder såsom bussbolag m.fl.  Diesel är trots allt den största produkten inom Smart Energy och kommer så fortsatt att vara, främst till jordbrukskunder som får en viss skatteåterbäring på diesel till skillnad mot HVO som främst försäljs till åkerier då den produkten inte är förenad med någon skatteåterbäring för jordbruken.

3.       För att möta den ökade försäljningen i koncernen samtidigt som reduktionsplikten träder i kraft 1 juli så har Smarts dotterbolag som driver bränsledepån i Trelleborg tecknat hyresavtal på ytterligare två cisterner om totalt 10.000 kbm. Avtalet löper i 5 år till att börja med och är ingått på marknadsmässiga villkor. Totalt blir nu bränsledepån i Trelleborg på 16.400 kbm (16,4 miljoner liter) vilket gör att större volymer kommer att inköpas och större fartyg kan anlöpa depån och lossa sitt bränsle. Detta skapar i sin tur stordriftseffekt med lägre inköpspriser samt lägre transportkostnader per ton med tankfartygen som följd. Smarts dotterbolag som driver bränsledepån i Trelleborg har pga. ökade volymer som hanteras fått krav på sig att hålla beredskapslager för Sverige och då behövt att ”köpa” beredskapslagring på öppna oljemarknaden, men kan nu lagra hela volymen själv vilket ger en besparing på ca 1,5Mkr årligen för Smart.

4.       Smart har testat att hyra in större tankfartyg som lastar ca 100% mer bränslen än Pallas Glory och på så sätt minskat transportkostnaden för bränslena som importeras till depån i Trelleborg. Bl.a. har fartygen Med Adriatic, Wisby Wave samt Katelina hyrts in vilket har fungerat över förväntan. Detta gör att hela logistikkedjan blir mycket effektivare vilket innebär att Pallas-tankfartygen inte längre lämpar sig lika väl för Smarts verksamhet. Smart beräknas att göra en årlig besparing på ca 6–7 Mkr pga. denna förändring vilket blir positivt för Smarts rörelseresultat.

5.       Tankfartygen Pallas och Pallas Glory som i nuläget är inhyrda till Smart kommer att avsluta sina kontrakt 31 maj 2018 och då istället övergå till att transportera fartygsbränslen för separata kunder som är fristående oljebolag specialiserade på att sälja fartygsbränslen. Smarts ägande i Pallas Group AB kvarstår oförändrat.  

Bolaget för löpande diskussioner med bränslebolag som är potentiella uppköpskandidater. Dessa diskussioner har inte resulterat i något förvärv ännu.

SMART´S TANKSTATIONER 

1.       Smarts tankstationer har under våren sålt mer bränsle än budgeterat och då vi nu har satsat hårt med att få ut fler SMART tankkort så ser vi stabilare försäljningsvolymer.

Man kan nu lätt å smidigt ansöka om SMART´s tankkort via Smarts hemsida och sedan tanka med rabatt och med lång kredittid samt få ta del av de olika specialerbjudanden som SMART emellanåt erbjuder. SMART´s 14 aktiva stationer som i sommar blir totalt 17 stycken fungerar mycket bra tekniskt och drivs nu av 100% förnybar el.

I snitt har det skett ca 500 tankningar/dygn under våren vilket är en markant ökning från hösten 2017 vilket är en glädjande utveckling.  Målet är att öka antalet dygnstankningar på Smart-stationerna till 800/dygn till sista augusti och 1200/dygn till sista december. Detta i takt med att fler stationer etableras och att fler kunder ansöker om SMART-kortet.

2.       Dieselstationerna i Mattssons Oljor har under våren sålt i linje med budgeten och den station som stängdes ned efter årsskiftet har nu startats upp i en annan del av Göteborg i samband med att Mattssons fick förmånen att börja leverera bränsle till en av entreprenörerna som bygger nya Västlänken.

3.       Den nya satsningen på dieselstationer även i dotterbolaget Energi & Bränsle Skåne pågår och kommer nu att intensifieras i samband med etablering av en dieselstation där kunderna kan tanka både diesel/HVO/AdBlue. Bolaget för nu diskussioner med säljaren om att ev. nyttja den köpoption avseende dieselstationskedjan (10 st) som omnämndes i PM daterat 17-12-19. Mer info kommer om detta kommer om och när optionen utnyttjas.

4.       Etableringarna av nya SMART stationerna i Tystberga, Hulu samt Hälleforsnäs är pausade pga. bland annat överklagan från granne på en ort och avsaknad av uppdaterad byggnadsplan i en ort mm. Orterna är högintressanta för SMART att etablera sig på och stationerna är färdiga

och redo på fabriken men under tiden tills dessa hinder har löst sig så har bolaget valt att istället fokusera sina etableringar sig på orterna Töllsjö, Hällevik samt Sätila. Arrendeavtal är tecknade och Hällevik beräknas att etableras i juni månad och Töllsjö samt Sätila under sommaren. Samtliga dessa tre stationer skall vara av typen större som är på 32.000 liter.  Erforderliga tillstånd är erhållna för Hällevik och inväntas inom kort att erhållas för Töllsjö samt Sätila då positiva förhandsbesked erhållits.

Utöver dessa ovan nämnda sex orter så arbetas det med förberedelser för etablering av SMART tankstationer på ett antal orter runtom i södra och mellersta Sverige under hösten 2018. 

ÖVRIGT

  1. Koncernen har lagt ned omfattande arbete med att införa rutiner och nya policys mm för att uppfylla nya GDPR lagstiftningen som träder i kraft 25 maj.
  2. Nästa rapport (kvartalsrapport) från bolaget kommer att publiceras 31 augusti.
  3. Årsredovisning för 2017 kommer preliminärt att publiceras 31 Maj.
  4. Bolagets Årsstämma beräknas att hållas i slutet av juni och separat kallelse kommer att skickas ut inom kort.
  5. Kassan i bolaget(koncernen) är mycket god och var 27,5Mkr den 30 april och outnyttjad kredit var 18Mkr.

Fredrik Johansson

Koncern VD

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 Maj 2018 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson   Tel: 031–120056  

info@smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad på NGM Nordic MTF i Stockholm.

HUVUDKONTOR                    SMART HALLAND              SMART FALKÖPING            SMART SKÅNE

Tel: 031-12 00 56                  Tel: 0300-775 15                Tel: 0515-100 88                010-7086600

INTERNET        smartenergysweden.se              mattssonoil.se                      energi-bransle.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar