Rapportering av utfall gällande emission till GEM Fund

GEM Fund har beslutat att teckna 41 200 000 aktier samt också utnyttja den option de har och teckna maximalt antal aktier, så totalt 82 400 000 aktier. Priset per aktie blir 0,364kr och är baserat på den genomsnittliga stängningskursen minus 10%, under de 15 handelsdagar efter det att Smart Energy påkallade likvid från GEM enligt PM daterat 23 oktober 2015.

Smart Energy tillförs totalt 29,993,600 kr från GEM varav hälften redan är inbetalt till bolaget och resterande likvid utbetalas vid leverans av optionsaktierna.

GEM brukar vanligtvis inte utnyttja sin option att teckna fler aktier men har i detta fallet valt att bli ägare i bolaget och på sikt minska sin ägarandel genom att sälja delar av sina aktier till andra investerare utanför börsen efter att aktiekursen har gått upp ytterligare. GEM har meddelat att de efter att analyserat bolaget sista tiden finner bolagets expansionsplaner mycket intressanta och därför tror på en stark utveckling av aktiekursen.

Observera att optionsaktierna (41,2m aktier) ännu inte är levererade till GEM. Totalt emitteras 82,4m aktier varav hälften förs tillbaka till huvudägaren som lånat ut 41,2m aktier och andra hälften behålls av GEM. Detta sker efter att emissionen är registrerad på bolagsverket vilket kommer att ske under kommande veckor med hjälp av styrelsens bemyndigande. GEM kommer därmed att passera en ägarandel över 10%.

Teckningen av aktier sker efter beslut från styrelsen att genomföra en riktad emission till GEM genom styrelsens bemyndigande. Smart Energys antal aktier kommer att vara 217 564 312 efter det att emissionen har blivit registrerad hos bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med SEK 8 240 000 till SEK 21 756 431. Utspädningen blir 38% för befintliga aktieägare.( I pm från 23 oktober så kommunicerades det 28% pga felskrivning). För att kunna fullfölja emissionen samt avtalet med GEM så behöver bolaget utöka sin gräns för aktiekapital och antal aktier vilket behöver beslutas på bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske inom kort.    

För att kompensera den aktieutspädning som kommer att uppstå i samband med avrop av pengar från GEM i form av riktade emissioner, så planerar styrelsen att även erbjuda befintliga aktieägare att, med jämna mellanrum teckna sig för samma kurs som GEM, men med ytterligare någon rabatt. Detta blir då i form av en företrädesemission. Huvudägaren Edshultshall Holding AB har ställt sig positiv till detta och har, om så blir fallet, för avsikt att teckna sig för sina andelar av företrädesemissionerna. Bolaget återkommer med mer information, om och när beslut om företrädesemissionen tas. 

Smart storsatsar nu på ökad försäljning, etablering av ytterligare tankstationer, distribution m.m samt ytterligare förvärv. Allt detta innebär att bolaget behöver fylla på kassan samt förbättra nyckeltalen, bl.a. soliditeten, eftersom bolaget också lånat stora summor pengar i bank, på grund av den ökade försäljningen och tidigare förvärv. Det här kräver mer rörelsekapital, och bolaget vill inte växa med enbart lånade medel. Smart satsar nu också mycket på sin egenimport av bränsle via sin egna oljehamn i Trelleborg. Detta kommer att binda 15-20mkr i rörelsekapital och samtidigt öka omsättningen samt rörelsemarginalen i koncernen. Smart koncernens finansiella ställning blir efter GEM emissionen mycket stark vilket medför att expansionsplanerna kan bibehållas och sedermera utökas ytterligare samt att kreditratingen för koncernen nu blir mycket bättre gör att lånekostnaderna sänks.

Styrelsen

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Info@smartenergysweden.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar