Redogörelse för koncernomsättning m.m. i Oktober 2015

Under oktober hade koncernen försäljningsintäkter om 56,9 MSEK och bruttoresultatet uppgick till 1,6   MSEK.

Redogörelse av försäljning från egna stationer
Under oktober hade koncernens egna bränslestationer försäljningsintäkter om lite drygt 4 MSEK exkl. moms.
Samtliga tankstationer har sålt som budgeterat förutom Smart stationen i Svärtinge då den fortfarande är så pass ny. Åtgärder har vidtagits för att öka försäljningen, bl.a. så har invigning hållits samt ökade reklaminsatser har genomförts.

Dieselstationerna i Mattssons Oljor sålde enligt budget, dock sålde stationen utanför Göteborgs hamn ca 20% mer än budgeterat.

Försäljningsprognos för koncernen

Det är ledningens bedömning att koncernen kommer uppnå en nettoomsättning på ca 750-770 Mkr per helår och uppnå en försäljning på helårsbasis till 75 miljoner liter. Långsiktiga försäljningsmålet är att koncernen skall öka sin försäljning till 300 miljoner liter bränsle årligen år 2019 jämnt fördelat mellan fossila och förnyelsebara bränsleprodukter.

Kassalikviditet och eget kapital
Den 31 oktober hade koncernen en kassalikviditet på 38,8 MSEK varav 17,5 Mkr i spärrade medel som säkerhet till leverantörer. Det egna kapitalet per aktie uppgick till 0,61 kr.

Strategisk utveckling samt pågående projekt

Förvärvet av kontrollposten i sjölogistikbolaget Pallas Group AB(publ) är nu klart. Smart har också föreslagit att ändra bolagets namn från Pallas Group till Smart Tankers på nästa ordinarie stämma.

Arbetet med att starta upp den egna oljedepån i Trelleborg för att börja importera bränslen har påbörjats.

Investeringar mm
Bolaget bygger nya tankstationer fortlöpande, i takt med att nya arrendeavtal skrivs, men också för att kunna möta det stora behov som finns av mindre kostnadseffektiva samt miljövänliga tankstationer på den svenska landsbygden. Bolaget kommer därför alltid att försöka ligga före i produktionen med två till tre enheter, för att minska etableringstiden för de nya tankstationerna. Ca 20 st nya orter har lokaliserats som kvalificerar sig för att få en Smart mack, varav 3 st inväntar sitt godkännande från respektive kommun, därefter etableras stationerna på kort tid. Nya orter som vill ha en Smart station tillkommer hela tiden. Nya markarrendeavtal tecknas löpande och två st. nya tecknades under oktober.

Management

Koncernen växer snabbt och detta skapar hög arbetsbelastning för de anställda. Delar av styrelsen jobbar därför på konsultbasis för tillfället för att skapa bättre bolagsstyrning samt anställa mer personal där det behövs. Arbetet med att konsolidera de olika förvärven och hitta synergieffekter pågår för fullt mellan bolagen och kommer att fortsätta under en längre tid framöver i samband med förvärvet av kontrollposten i Pallas Group AB. Nya styrelsen har satt igång arbetet med att på allvar satsa på att använda koncernens kassa på bästa möjliga sätt genom dels att göra fler förvärv, öka marginalerna, utnyttja synergieffekter och hålla kostnaderna nere. Fokus är tillväxt och skapa en ketchupeffekt på resultatet genom egen import av bränsle och att inte konkurrera bara på priset utan också på tillgängligheten för kunderna runtom i landet och att sälja bästa tänkbara bränslet.

Rapporttillfälle mm

Kvartalsrapport 3 (Q3) kommer att publiceras den 15 december 2015. Antalet aktieägare i bolaget är nu ca 2000 st. OBS! Intäkter från bolagets olje & gastillgångar är ej medräknade i ovan siffror då de alltid släpar med tre månaders fördröjning från operatören i USA. Smart kommer nu tillsvidare att göra ett uppehåll med att sända ut månadsrapporter . Arbetet med att flytta aktien från obs listan till ordinarie lista pågår. Due Diligence är klart. Arbetet med memorandumet pågår och granskning av koncernens räkenskaper skall utföras av bolagets revisorer vilket kommer att påbörjas i december.

Styrelsen

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Info@smartenergysweden.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar