Smart Energy förvärvar SOSAB

Smart Energy (Smart) förvärvar Sollebrunn Oljeservice Försäljnings AB, ett bränslebolag som har varit verksamt i Västsverige i 53 år och beräknas omsätta ca 660 MSEK under 2018. Förvärvet väntas bidra till en årsomsättning för Smart på ca 1,6 Miljarder kr. beräknat på dagens oljepris.

Förvärvet

Smart Energy Sweden Group AB (”Smart") har per idag förvärvat samtliga aktier i Sollebrunn Oljeservice Försäljnings AB (SOSAB) med org. nr. 556799-6136. Tillträdet till aktierna och bolaget sker per omgående. Säljare är Anders Wängroth via sitt bolag Handel & Transport Alingsås AB, som ägt SOSAB i 18 år.

SOSAB är ett anrikt bränslebolag etablerat för 53 år sedan med säte i Sollebrunn vars verksamhet består av tankstationer och bulkförsäljning av bränslen till ca 1100 kunder. Bolaget har fyra tankbilsekipage samt ytterligare ett i order. SOSAB har 10 anställda och är även certifierat enligt ISO 14001.
SOSAB har sex stycken tankstationer varav tre renodlade automat-bensinstationer som efter förvärvet kommer att skyltas om till SMART och integreras i SMART´s kortsystem.

SOSAB har under sista åren blivit specialister på försäljning av fossilfria bränslen såsom HVO och RME och har växt kraftigt pga sin höga service, fossilfria bränslen och starka geografiska närvaro.

SOSAB kommer att drivas fortsatt av tidigare ägaren Anders Wängroth samtidigt som inköp av bränslen och en del av ekonomifunktionerna kommer att hanteras centralt av Smart för att skapa synergieffekter och ökad vinst för SOSAB.

Köpeskilling

Köpeskillingen uppgår totalt till ca 44,4 Mkr. Bolaget är vid tillträdet skuldfritt.

Omsättning samt resultat

SOSAB omsatte under räkenskapsåret 2016-2017 350 Mkr med ett rörelseresultat på 4,9 Mkr. Ackumulerat resultat för innevarande räkenskapsår under perioden 1 september 2017 till och med 30 april 2018 (åtta månader) är 6,7 Mkr före skatt med en omsättning på 430Mkr. SOSAB beräknas att omsätta ca 660 Mkr för innevarande räkenskapsår med ett rörelseresultat på ca 11 Mkr (12 månader)

Räkenskapsåret kommer att ändras hos Bolagsverket till att istället vara kalenderår för att anpassas till övriga Smart koncernen.

Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen har per idag erlagts med 32,7 Mkr i kontanta medel till säljaren och resterande 11,7 Mkr har erlagts genom upprättande av tre säljreverser. Dessa tre säljreverser på totalt 11,7 Mkr skall Smart reglera genom betalning av nyemitterade aktier i Smart senast 2018-07-20. Således kommer styrelsen i Smart att nyttja sitt bemyndigande att emittera nya aktier i Smart som då kvittar bort säljreverserna.

Den kontanta köpeskillingen på 32,7Mkr har erlagts genom att Smart nyttjar sin befintliga kassa som består av ackumulerat kassaflöde samt nyttjande av moderbolagets olika krediter.

Priset per aktie som nyemitteras till säljaren Handel & Transport Alingsås AB kommer att prissättas på följande sätt: Snittet på aktiens stängningskurs för de 10 handelsdagar före tillträdesdagen samt snittet på stängningskursen för de 10 handelsdagarna efter tillträdet inkl. tillträdesdagen idag.

Således snittet på stängningskursen för Smart´s aktie på totalt 20 handelsdagar, 10 dagar före tillträdet och 10 dagar efter tillträdet.

Lägsta teckningskurs är dock 0,10 kr per aktie.

Handel & Transport Alingsås AB som erhåller dessa aktier har ingått ett ”lock-up” avtal med Smart om att endast få avyttra 25% av aktierna under kommande nio-månaders period räknat från tillträdesdagen.

Utspädningseffekt

Då priset på aktierna ännu ej är fastställt så går det ej att göra en uträkning på utspädningseffekten för Smarts aktieägare men nedan följer ett räkneexempel med vissa antaganden. Exakt uträkning kommer att kommuniceras när aktierna är emitterade.

Snittpris per aktie/kvittningskurs: 0,30 kr per aktie, (beräknat aktievärde 0,5 kr/aktie med tanke på SMART´s och SOSAB´s totala omsättning, totala eget kapital samt konsoliderat resultat mm).

OBS! (Det är marknaden som sätter kursens värde så detta är endast ett antagande, kvittningskursen kan bli både högre och lägre)

Skuld som skall kvittas mot nyemitterade aktier: 11,7 Mkr

Antal nyemitterade aktier: 39.000.000 (39 miljoner)

Totalt nuvarande aktier: 605.742.560

Totalt antal aktier efter kvittningsemissionen: 644.742.560 st.

Utspädningseffekt: ca 6,5%

”Smart kommer genom detta förvärv att nästan fördubbla sin årliga försäljning av bränslen vilket på årsbasis med Smart´s befintliga verksamhet resulterar i ca 140.000 kbm (ett hundrafyrtio miljoner liter). Detta ger i sin tur en beräknad årsomsättning på ca 1,6 miljarder kronor på årsbasis beräknat på dagens oljepris.

Detta tillsammans med SOSAB´s dominerande ställning på marknaden för fossilfria bränslen i Västsverige, ombyggnation och utbyggnad av Smart´s oljehamn i Trelleborg för att kunna lagra och blanda bränslen som uppfyller nya reduktionsplikten från 1 juli, ytterligare sex tankstationer samt tre renodlade Smart tankstationer som är under etablering, uppstart av dieselstationskedja i Skåne m.m. kommer att göra 2018 till det mest händelserika och framgångsrika året i Smart´s historia sedan starten 2014.

Vi välkomnar SOSAB teamet till SMART familjen och är otroligt stolta över att få förvärva detta mycket välskötta och vinstdrivande företag. ”

Citat av Fredrik Johansson

” Det känns otroligt spännande och utvecklande att SOSAB nu blir en del av SMART!
SOSAB är ett mycket välskött företag som ligger långt framme i lanseringen av nya fossilfria bränslen. Tillsammans med vår kompetenta personal som är passionerade bränslespecialister så kommer SMART att utveckla SOSAB till en ny nivå med fortsatt starkt fokus på personlig service. ”

Citat av Anders Wängroth
   

Fredrik Johansson
Koncern VD
   

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Juni 2018 kl. 12:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson

Tel: 031-120056

info@smartenergysweden.se
  

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net

Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar