Delårsrapport för Smarteq 1 januari-30 september 2001

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-30 september 2001 Smarteq utvecklar accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Smarteq har cirka 50 anställda, ett marknadsbolag i Tyskland och upparbetade försäljningskanaler i cirka 30 länder. Företaget omsatte 107 miljoner kronor förra året och B-aktien handlas på NGM-listan. Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org.nr 556387-9955 för perioden januari-september 2001 · Omsättningen ökade med 96 procent till 129,8 (66,1) MSEK jämfört med samma period 2000 · Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt blev - 24,6 (- 18,7) MSEK inklusive kostnader av engångskaraktär på 9,1 MSEK · Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 39,9 (31,2) MSEK och resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt blev - 4,0 (- 9,0) MSEK · Under det tredje kvartalet genomfördes ett nytt besparingsprogram som bland annat innehöll personalnerdragningar. Tillsammans med tidigare åtgärder innebär det att Smarteq under året minskat antalet anställda från 75 till knappt 50 personer. Sparåtgärderna sänker kostnaderna sammantaget med 22 miljoner kronor på årsbasis · Smarteq fick under det tredje kvartalet en genombrottsorder av AT&T Wireless i USA rörande utveckling och leverans av handsfreeutrustning till Nokias modell 8260. Ordervärdet ligger på cirka 8 miljoner kronor i ett första skede · Marknad Smarteq verkar på en marknad med en långsiktig tillväxt. Dock har bolaget under året känt av en avmattning på vissa av bolagets marknader. Främst är det på eftermarknaden där telekomdistributörer i Europa, och då främst Tyskland, dragit ner på sina inköpsvolymer. Vissa marknader utvecklas dock positivt såsom Australien och Ryssland. Vad gäller USA fortsätter Smarteqs satsning på denna marknad. Smarteqs marknad drivs dels av mobiltelefonmarknadens utveckling då flera av Smarteqs produkter är kopplade till mobiltelefoni. Dels drivs marknaden av utvecklingen mot ökad mobil kommunikation överhuvudtaget som ger ett ökat behov av kommunikation till och från fordon samt av andra faktorer som lagstiftning mot telefonerande utan handsfree under bilkörning. Smarteqs marknadsstrategi går ut på att dels intensifiera bearbetningen av OEM-marknaden där Smarteq är en utvecklingspartner till stora tillverkare inom telekom- och fordonsindustrin, dels att på eftermarknaden fokusera på ett antal större mobiltelefonioperatörer och telekomdistributörer på marknader med stor potential med prioritet på Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. Hittills under 2001 har denna strategi resulterat i flera intressanta affärer för Smarteq. Det handlar dels om order från mobilteleoperatörer såsom Cellcom och Orange i Israel och från AT&T Wireless i USA, dels OEM- samarbeten som det med Nokia där Smarteq utvecklar handsfreeutrustning till Nokias modeller 3310 och 3330. En annan intressant trend som accentuerats under året är att marknaden för produktområdena Handsfree och Antennsystem utvecklas från en ren eftermarknad där bilägarna själva köper och monterar sin handsfreeutrustning eller antenner till en marknad med ett stort inslag av OEM-samarbeten. Allt fler fordonstillverkare utvecklar inbyggda handsfree- och antennsystem för att kunna hantera den ökade och allt mer komplicerade kommunikation som sker till och från fordon. Inom produktområdet Telematik bedöms marknaden för Smarteqs positionerings- och fleet management-produkter - däribland Smartraq - som goda på sikt. Marknaden är dock fortfarande i sin linda. Produktutveckling Smarteq är fokuserat på att utveckla accessprodukter och system för fordonskommunikation och 45 procent av medarbetarna arbetar med produktutveckling. Bluetooth-teknologin påverkar produktutvecklingen och bolaget har därför valt att satsa ytterligare inom området. Under andra kvartalet presenterade bolaget en bluetooth-lösning för fast handsfree, där utrustningen fungerar helt trådlöst mot en mobiltelefon i bilen. Bedömningen är att försäljning av bolagets Bluetooth-handsfree ska kunna påbörjas under inledningen av nästa år. På antennsidan har Smarteq flera pågående utvecklingsprojekt gällande patenterade inbyggnads-system tillsammans med fordonsindustrin. Förutom Volkswagen handlar det om Volvo och Bentley. Fakturering och resultat Koncernens fakturering uppgick under perioden till 129,8 (66,1) MSEK. Den stora ökningen jämfört med samma period 2000 är främst hänförlig till gjorda förvärv under första halvåret 2000. Den generella marknadsavmattningen har haft en negativ inverkan på faktureringen. Resultatet för perioden efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till - 24,6 (- 18,7) MSEK. I resultatet ingår kostnader av engångskaraktär med 9,1 MSEK. Smarteq har under perioden initierat ett nytt besparingsprogram som ger full effekt under fjärde kvartalet. Tillsammans med tidigare nerdragningar innebär det att Smarteq minskat antalet anställda från 75 till knappt 50 personer i år. Sammantaget innebär besparingarna en kostnadsreduktion med 22 miljoner kronor på årsbasis. Smarteq har fortsatt att investera i produktutveckling, som i huvudsak kostnadsförs löpande, och under perioden utgjorde denna kostnad 12,6 MSEK. Under perioden har dessutom - i enlighet med tidigare fastslagna principer - kundrelaterade projektkostnader på 2,5 MSEK aktiverats i balansräkningen. Under det andra kvartalet belastades resultatet av engångskostnader - i form av lagerjusteringar - uppgående till 9,1 MSEK. För det tredje kvartalet isolerat uppgick faktureringen till 43,2 (31,2) MSEK och resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt blev - 4,0 (- 9,0) MSEK. Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB med dess tyska dotterbolag Smarteq GmbH samt Smarteq Intressenter AB och Trans IT AB. Finansiell ställning Smarteq AB (publ) har under året genomfört riktade nyemissioner på sammanlagt 23 MSEK. Koncernens disponibla likvida medel uppgick per 30 september till 9,8 MSEK. Koncernens soliditet uppgick per 30 september till 50 procent. Det under första kvartalet upptagna konvertibellånet har under det tredje kvartalet konverterats till aktier vilket ökar det egna kapitalet med 11,4 miljoner kronor Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 9,3 (6,7) MSEK. Av periodens investeringar avsåg 2,5 MSEK aktivering av utvecklingskostnader. Personal Genomsnittligt antal medarbetareunder perioden uppgick till 68 ( 63). Under 2001 har bolaget sammantaget minskat antalet anställda från 75 till knappt 50. Framtidsutsikter Smarteq fortsätter att aktivt arbeta med att förverkliga planerna för en fortsatt expansion, under lönsamhet. I Smarteqs strategier kombineras en satsning på produktutveckling med en intensiv bearbetning av både eftermarknaden och OEM-marknaden. Under året är ambitionen att OEM-marknaden relativt sett ska växa i betydelse för Smarteq. Smarteq ser inte någon snar vändning för den svaga mobiltelefonmarknaden, vilket ger negativa effekter för delar av Smarteqs marknad. Styrelsen bedömning är ändå att det är realistiskt att tro att den positiva omsättningsutvecklingen för Smarteq ska fortsätta. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen har tillämpats. Dock har omklassificering av viss materialfakturering till underleverantörer skett, vilket medfört en minskning av föregående års omsättning med drygt 6 MSEK. Någon justering för RR9 Inkomstskatter har ej gjorts i delårsrapporten då påverkan på bolaget är försumbar. Revision Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för 2001 21 februari 2002 Täby 2001-10-23 Styrelsen för Smarteq AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jonas Svensson, VD Smarteq, Tfn: 08-792 92 50, Mobiltfn: 073-385 92 50 jonas.svensson@smarteq.se Hans Ljung, CFO Smarteq, Tfn: 08-792 95 34, Mobiltfn: 073-385 95 34 hans.ljung@smarteq.se Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, Tfn: 08-792 92 00 www.smarteq.com info@smarteq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01030/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01030/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar