Politik för tryggare barn

Ett av de viktigaste socialdemokratiska målen är att alla barn ska kunna känna sig trygga. Att varje barn ska kunna växa upp med framtidstro och under jämlika villkor. Oberoende av sin bakgrund, bostadsort och familjens ekonomi ska barn få utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål.

Men alla barn känner sig inte trygga idag.

Andelen barn som drabbas av psykisk ohälsa har enligt SCB ökat kraftigt de senaste 20 åren. Det gäller allt från nedstämdhet och oro till svåra psykiska besvär. Vi bekymrar oss inte minst för barn och unga som finns inom hbtq-gruppen, där suicidriskerna är omvittnat höga.

Både Bris och organisationen Friends rapporterar om att många barn känner sig otrygga i skola och förskola. Det handlar om mobbing och kränkningar, men också om miljöer som upplevs som otrygga.

För barn och familjer med funktionsnedsättningar kan varje dag vara en kamp. Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) har för många betytt en livsviktig assistans. Nu upplever många att det stödet inte längre är självklart. Det rapporteras om hur funktionsnedsättning som tidigare gav rätt till LSS-timmar, plötsligt inte gör det längre. Detta skapar stor otrygghet för redan utsatta barn och deras familjer.

Ojämlika ekonomiska och sociala villkor ger enormt olika förutsättningar för en bra barndom och en god framtid. Barn till långvarigt arbetslösa föräldrar med ansträngd ekonomi kan ofta leva i svåra förhållanden. Barnfattigdom är en realitet, även om den minskar. Många barn växer fortfarande upp i svår trångboddhet och trots att det inte ska ske, så vräks barnfamiljer och många barn tvingas in i hemlöshet eller tröstlösa flyttkaruseller.

Kriser och krig drabbar just nu världens barn mycket hårt. Av alla miljoner barn som tvingas fly lyckas en liten bråkdel komma till Sverige. Med den nu gällande flyktingpolitiken lever många av dessa barn i orimlig osäkerhet. Ensamkommande ungdomar riskerar att utvisas så snart de fyllt 18 år, ibland till länder de saknar egen anknytning till eller dit UD avråder andra att ens åka till. Barn och ungdomar har fått svårare att återförenas med sina familjer. Flyktingbarnen har ofta redan upplevt svåra trauman. Att leva ensamma och med utvisningshot, eller inlåsta i utlänningsförvar, ger inte barnen den trygghet de behöver. Vi välkomnar regeringens förslag om att låta gymnasiestuderande ungdomar stanna i landet, vilket är ett viktigt steg för ökad trygghet.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill ha ett tydligare barnperspektiv i alla politikområden. Därför vill vi se:

  • FN:s barnkonvention som svensk lag
  • Barnkonsekvensanalyser som självklara redskap vid all samhällsplanering.

Det skulle bland annat innebära följande.

En utvecklad barn- och ungdomspsykiatri

a) Stärkt kommunalt/regionalt samarbete och samordnande insatser, för högre kvalitet i jämlik och lättillgänglig behandling och vård över hela landet. b) Stärk första linjens vård för barn och ungas psykiska hälsa – inga barn ska behöva tveka om vart de kan vända sig när de mår psykiskt dåligt. Det måste också finnas en bättre beredskap för att fånga upp barn och unga inom HBTQ-spektrat med psykiska besvär. c) Nationella insatser för förebyggande arbete mot barns psykiska ohälsa, kopplat till otrygghet och mobbing digitalt och i skolan. Här har en jämlik elevhälsa en viktig roll.

Tydligare barnperspektiv i frågan om assistansersättning i familjer och för barn med funktionsvariationer:

a) Klara direktiv till Försäkringskassan; barn och barnfamiljer med stora behov måste prioriteras och får inte drabbas av plötsligt indraget stöd, när behoven är desamma. b) Säkrad och förbättrad kvalitet inom LSS och personlig assistans, t ex genom samlad yrkesutbildning av personliga assistenter och ökade möjligheter till karriärutveckling inom assistensyrket. c) Samordnade nationella kvalitetsmått för alla aktörer som utför assistenstjänster, så att lagen efterföljs och oseriösa aktörer rensas bort. d) Att skapa tillit till samhällets stödsystem – samhällets stöd måste tillåtas följa kostnadsutvecklingen, samtidigt som privata utförares vinstmarginaler aldrig kan tillåtas driva upp kostnader.

En jämlik familje- och bostadspolitik

a) Inga vräkningar ska kunna ske där barn finns i familjen; att barnfamiljer fortsatt vräks tyder på att lagstiftningen fortfarande är otydlig. b) Underlätta för byggande av billiga ungdomsbostäder c) Bostadsbidrag och underhållsstöd bör moderniseras så att de bättre överensstämmer med dagens samhälle, moderna familjebildningar och behov. Även föräldrapenningen bör moderniseras för ökad jämlikhet – och därmed individualiseras. d) Harmonierade regler för barnomsorg; idag råder stora olikheter i olika kommuner om vilka regler som gäller för syskon till nyfödda, för barn till arbetslösa osv.

En human flyktingpolitik med tydligt barnperspektiv:

a) Den temporära lagen som innebär tillfälliga uppehållstillstånd och bristande möjligheter till familjeåterförening och anhöriginvandring går emot barnkonventionen och bör rivas redan nu. b) Inga barn bör placeras i utlänningsförvar. Asylprocesser bör utföras särskilt skyndsamt för tonåringar. c) Inga ungdomar bör utvisas till länder de saknar egen anknytning till, eller till osäkra villkor i länder som inte vill ta emot dem.

/För Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsstyrelse: Anna Ardin, Klas Corbelius, Abebe Hailu, Eva Hedesand Lundqvist, Adrian Kaba, Carin Larsson, Jonas Magnusson

För mer information

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

www.trosolidaritet.se

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera

Media

Media