Vi behöver en social bostadspolitik: Fler bostäder och plan för att motverka segregation

Socialdemokrater för tro och solidaritet har hållit sitt förbundsårsmöte. Årsmötet beslutade att förbundet ska verka för fler, bättre och billigare bostäder - som led i att motverka all form av segregation, diskriminering och rasism. En social bostadspolitik för hela landet behövs, för att förhindra att klyftorna mellan människor och områden växer sig ännu djupare. Flerfamiljsbostäder ska inte få förfalla och boende ska inte tvingas flytta p g a chockhöjda hyror, samtidigt som bolag gör omfattande vinster.

Sverige är idag ett mycket öppnare samhälle än tidigare, men för många också mer slutet. Rasism och diskriminering är ett problem. Samtidigt har klyftorna mellan de som har och de inte har ökar. Segregationen i många svenska städer, små som stora, gör att dörrar till ökad välfärd stängs för allt fler. Segregation bidrar till rasism, genom att allt färre kan träffa och lära sig något om någon som inte är som dem själva, men förstärker också utestängande strukturer. Både avseende klass och hud- och hårfärg. Fattiga stadsdelar tenderar att bli fattigare, rika rikare.

Uppdelningen mellan ”vi” och ”dom” ökar genom att människan oftast väljer det som är mest lika oss själva och väljer bort det mest olika. Det gäller allt från rekryteringar, umgänge, media vi tar del av, fritidssysselsättningar, skola och föreningsliv. Och det gäller bostad. För den som har möjlighet att välja.

Majoritetssvenskar tenderar att flytta från ett område till ett annat så snart det flyttar in personer med utomeuropeisk bakgrund. En färsk avhandling visar att acceptansgränsen för majoritetssvenskar går redan när 3-4 % av ett områdes invånare består av människor med mörkare hud- och hårfärg. Trots en allmänt sett ökad acceptans för mångfald vill de som forskaren kallar infödda svenskar då flytta. Fenomenet kallas av forskarna ”white flight” och förstärker den segregation som skapas av rent ekonomiska klasskillnader.

Vi kan se en rasism som kopplas till religion – den synligt troende är ofta måltavla. Klassklyftor som etnifierats - ju bättre boende och inkomst, desto vitare hy är det troligt att man har. Vi kan också se hur samhällsproblem ”förortifieras”: Det som borde vara problem för hela samhället – snedfördelning av makt och resurser – ses istället som problem för förorten. Eller rentav som problem I förorten. Som om det vore människors eget fel om de har mindre pengar och inflytande. Liknande problem finns även i mindre orter och glesbygd. Ansvaret individualiseras och skjuts allt längre bort från politisk och medial makt, som istället finns i städernas mer centrala kvarter.

Alliansens privatiseringar och utförsäljningar av både bostäder och statliga bolag fått utvecklingen att eskalera. Många områden med invånare som har litet politiskt och medialt inflytande har som av en händelse också blivit alltmer eftersatta vad gäller underhåll och samhällsservice. Många vittnar om fastigheter och köpcentra med ägare som missköter dem och om torg, gårdar, lekparker och grönområden som förfaller.

När ett område drabbas av den här utvecklingen, ökar också brottsligheten och områdets skolresultat, hälsotal och t o m livslängd sjunker. Så skapar segregation mer segregation.

Utvecklingen är dock inte ödesbestämd. Med renoveringar och nybyggnad kan städerna byggas ihop och utsatta, slitna miljöer bli värdiga och utvecklande bostadsområden. Med framsynta kommunala bostadsbolag kan dessutom fler hyreslägenheter till lägre priser byggas. Stefan Löfven har lovat 250.000 nya bostäder till 2020. Mycket bra! Bostadsbristen är alarmerande. Men för dessa nya bostäder – och även utan denna satsning – behövs en lokal, regional och nationell plan för att förhindra ökad segregation. För att förhindra att klyftorna mellan människor och områden växer sig ännu djupare. Eftersom vi vet att ett jämlikare samhälle enligt forskning och erfarenhet ger ett bättre samhälle för alla.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill därför se:

  • En social bostadspolitik och en nationell plan för att bryta städernas eskalerande segregation,
  • Fler bostäder – löftena om 250.000 måste infrias och helst överträffas,
  • Att både stat och kommuner tar ett ökat ansvar för att grundlagen kan följas — att trygga allas rätt till bostad. Det innebär:

— Fler hyresrätter och fler billiga bostäder; dyra banklån ska inte behövas för att kunna få bo. Kommuner måste ställa högre krav vid upphandlingar och sätta samhällets behov före kapitalets - byggherrar och arkitektkontor kan genom mer precisa krav i upphandlingar och markanvisningar pressas att bygga högre kvalitet till lägre pris,
— Allmännyttiga bostadsbolag bör agera på samhällsintresse, som kommunernas verktyg för att kunna tillhandahålla bostäder åt alla,
— Högre lagstadgade krav på alla slags fastighetsägare vad gäller underhåll, både byggnader och kringmiljöer. Flerfamiljsbostäder ska inte få förfalla; boende ska t ex inte tvingas flytta p g a chockhöjda hyror, samtidigt som bolag gör omfattande vinster och/eller undlåtit att sköta fastigheterna regelbundet över tid.

För mer information

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi, 
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och alla har samma rätt och värde.
Tro och solidaritet. Det är vi.

Taggar:

Om oss

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen. Broderskapsrörelsen bildades för 80 år av och för dem som var för radikala för församlingen och för religiösa för arbetarekommunen. I uppbyggandet av folkhemmet bidrog Broderskapsrörelsen till att vaccinera mot högerinflytande i svensk kristenhet. Vår historiska uppgift har varit att påverka kristenheten till ökat ansvarstagande i omvandlingen av samhället och att påverka arbetarrörelsen både i dess syn på troende och i våra viktiga politiska frågor som socialpolitik, miljöfrågor och internationell solidaritet. Denna uppgift är allt jämt högaktuell, men måste alltid utgå från den verklighet vi lever i. I dagens Sverige finns stora grupper av utövande i ett flertal religioner. Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför har vi nu ändrat vår organisation till att vara för alla socialdemokrater med ett religiöst engagemang och vilja att vara hel i det politiska arbetet. Vi heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vår politiska idé är utopisk. Den utgår från Guds gränslösa nåd och därmed varje människas okränkbarhet. Varje människa, oavsett vad hon har utsatts för, oavsett vad hon själv har gjort sig skyldig till, har rätt till nåd och förlåtelse, till upprättelse och ett värdigt liv. Vår uppgift är att bidra till att skapa politiska förutsättningar för denna upprättelse. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Vi tror att alla människor bär på en inneboende andlighet, som måste få möjlighet att komma till uttryck. Religionen är ett sätt att hantera moraliska och etiska frågor. Lika självklar som rätten att inte pådyvlas en religiös uppfattning är, tycker vi att rätten till möten med tro och andlighet är. Just anspråket på att alla delar av ens liv skall få samspela var en av orsakerna till att Broderskap bildades en gång i tiden. Som kristen och socialdemokrat ville man inte behöva dela upp sitt tänkande i en del som hade med tron att göra och en som hade med politiken att göra. Samma sak gäller också idag, men gäller också personer med annan tro. Vi har omkring 3000 medlemmar, finns respresenterade i 22 distrikt och drygt 100 lokalgrupper. Vidare finns Unga Troende Socialdemokrater som ett nätverk för våra unga medlemmar.

Prenumerera