(S) Nytt bostadsbyggnadskansli ska leda till fler bostäder och ökad integration

Enligt ny prognos för befolkningstillväxten i Stockholms län kommer befolkningen i regionen passera 2,5 miljoner om tio år. Vi vill därför att Stockholms läns landsting inrättar ett bostadsbyggnadskansli som tar ansvar för att öka byggtakten i hela länet och ställer krav på att alla kommuner tar sitt ansvar för att det byggs fler bostäder. Bostadsbyggnadskansliet ska också ha som mål att verka för att bostadsbyggandet leder till ökad social jämlikhet och integration.

Idag presenterade tillväxt-och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns landsting nya prognoser för befolkningstillväxten som visar att regionen kommer växa med 17 procent på nio år och därmed är en av de snabbast växande regionerna I Europa. Enligt landstinget så ska 211 000 bostäder byggas till 2024 men det kommer inte att räcka. Ska vi ta bostadskrisen på allvar behövs upp emot 400 000 nya bostäder i Stockholms län fram till 2030.

– Landstinget är idag tandlöst vad gäller att hålla uppe byggtakten i regionen. Med ett bostadsbyggnadskansli kan vi stödja kommunerna så att bostadsbyggandet sker i den takt som behövs och höja kraven på de kommuner som bygger för lite, säger Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd med ansvar för regionplanering (S).

Ambitionerna för inflyttning och bostadsbyggandet varierar stort mellan kommunerna, där kommuner som Danderyd planeraratt växa med 6 procent till 2025 samtidigt som Sundbyberg räknar med 48 procent fler invånare till 2025. I Stockholms län finns det därför i dag stora skillnader när det gäller i tillgång på bostäder. Framtida bostadsbyggande innebär en unik möjlighet att binda ihop länet och öka social sammanhållning och jämlika livsförutsättningar.

– Vi vill se en offensiv från landstinget att inleda samarbete med länskommunerna, där vi sätter upp ett gemensamt mål för byggtakten till 2030 och om var bostäder ska ligga för att minska segregation och utanförskap, säger Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd med ansvar för regionplanering (S).

Om Bostadsbyggnadskansli:
• Ska ta fram ett bostadsmål för Stockholmsregionen.
• Ska arbeta för att samtliga kommuner tar ansvar för att bidra med fler bostäder till regionen.
• Ska samordna mellan kommuner, länsstyrelse och landsting för att öka utbyggnadstakten och undvika långa överklagandeprocesser.
• Ska underlätta samplanering mellan markägare och en eller flera berörda kommuner för exploatering.
• Ska arbeta för att bostadsbyggandet leder till ökad social hållbarhet genom jämlik bostadstillgång, boendekvalité och integration mellan bostadsområden och delar av regionen.
• Ska samverka med byggsektorn för att skapa stordriftsfördelar i syfte att minska produktionskostnader och få upp volymproduktionen.

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar