(S) Omförhandla avtalet för Nya Karolinska Sjukhuset och spara miljarder

Socialdemokraterna i Stockholm läns landsting har granskat det rekorddyra avtalet för Nya Karolinska Sjukhuset och vill att Stockholms läns landsting påbörjar en omförhandling. Genom en omförhandling kan stora summor sparas, både på drifts- och lånekostnader, fram till 2040. 

Det nuvarande avtalet för Nya Karolinska Sjukhuset innebär kostnader på totalt 61 miljarder för byggnation, utrustning och drift fram till 2040. Det motsvarar hela Stockholms läns landstings sjukvårdsbudget för 2016. Oförutsedda och ökande kostnader har präglat NKS-affären där till exempel kostnader för byggnation stigit från 14,5 miljarder då avtalet tecknades 2010, till 18,5 miljarder idag.

Enligt avtalet så finns det möjlighet att omförhandla finansieringen av NKS. I dagsläget lånar landstinget pengar via Skanska. Skanska har i sin tur sammanlagda räntor på över sex procent, och ännu högre räntenivåer efter 2020. Landstinget kan därför räkna med att betala räntekostnader på cirka fem miljarder de kommande 10 åren. Istället för att sitta fast i en räntefälla bör landstinget betala av kostnaderna till Skanska och själva stå för finansieringen då landstinget har en mycket förmånlig ränta.

- Kostnaderna har redan skenat för NKS och internationella skräckexempel på liknande sjukhusavtal talar för att avtalet måste omförhandlas. Som det ser ut nu riskerar NKS att i över två decennier tränga undan nödvändiga investeringar så som fler moderna närsjukhus, forskningssatsningar och vårdplatser för äldre, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S).

Utöver omförhandling av lånen för NKS så bör även de framtida kostnaderna för driften av sjukhuset ses över. Avtalet ger idag projektbolaget ensamrätt, utan konkurrensutsättning, att sköta driften ända till 2040, vilket försvårar möjligheten att minska driftskostnaderna.

- Landstingsmoderaterna är ansvariga för avtalet och jag har tagit initiativ till en blocköverskridande överenskommelse för att få till en omförhandling.  Vi måste nu vända på alla stenar för säkra att inte mer skattepengar går till spillo, säger Erika Ullberg.

Det här vill S förhandla om:

• Lägg om lånen och betala mindre lånekostnader

Landstinget kan enligt avtalet begära att lånen läggs om (refinansiering) när byggnationen är färdig. Enligt förvaltningens tjänsteutlåtande har både projektbolaget och landstinget starka incitament att göra detta, då affärsbankernas kreditmarginal stiger efter de första tio åren.

• Betala av lån i förtid och sänk den årliga ersättningen

Avtalet ger SLL rätt att göra engångsbetalningar för att minska projektbolagets finansiering och på så sätt sänka den årliga ersättningen på 2 miljarder. Det innebär att återbetala lånen i förväg för att undvika framtida räntekostnader.

• Driftskostnaderna fram till 2040

Avtalet ger idag projektbolaget ensamrätt att mot en årlig ersättning sköta driften av NKS ända fram till 2040. Det innebär att konkurrensen sätts ur spel under mer än 20 års tid och gör att landstinget kommer att få svårt att avgöra om priset för dessa tjänster är rimligt och marknadsmässigt. Vi anser att landstinget måste göra en översyn för att se över vilka risker detta upplägg kan ha, kostnads- och kvalitetsmässigt, och se över möjligheterna att omförhandla denna del av avtalet.  Skulle en överenskommelse inte vara möjlig utesluter vi inte en uppsägning av avtalet.

Presskontakt Anna-Karin Grenninger, telefon: 070-737 44 66

Prenumerera

Media

Media