Välkommet besked från Länsstyrelsen om Förbifart Stockholm – men det krävs merPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

2007-08-16

Presskontakt

För Ingela Nylund Watz:

Claes Nordmark Politisk sekreterare 070-737 41 21

För Carin Jämtin:

Clara von Otter Tf pressekreterare 076-122 90 86

Välkommet besked från Länsstyrelsen om Förbifart Stockholm – men det krävs mer Länsstyrelsen har idag i en beredningsremiss till Vägverket fattat beslut om tillstyrka att regeringen kan ge tillåtlighet vid en prövning enligt Miljöbalken av vägutredningen om en ny trafikled väster om Stockholm.

Länsstyrelsen menar att alternativet Förbifart Stockholm kan förenas med Miljöbalkens krav om ett antal villkor uppfylls.

– Behovet av förstärkta nordsydliga förbindelser väster om Stockholm är stort och sådana kommer att förbättra förutsättningarna för förbi- och genomfartstrafiken, men är också viktig för Stockholmsregionens balans och tillväxt. Utan förbifarten kan man inte möta efterfrågan på bostäder, arbetsplatser och service från den växande befolkningen i Stockholmsregionen, säger det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz.
– I den fortsatta beredningen av Stockholmsregionens infrastruktur är det viktigt att även kollektivtrafikens utbyggnad prioriteras och uppmärksammas. En hållbar utveckling kräver en bra balans mellan investeringar i vägtrafik och kollektivtrafik, säger Ingela Nylund Watz.
– Vi kan nu fortsätta arbetet för en utveckling av infrastrukturen i Stockholm. Länsstyrelsen har vägt olika riksintressen mot varandra på ett balanserat sätt och förordat villkor som gör att vi kan gå vidare med planeringen av projektet och samtidigt ta hänsyn till andra viktiga värden, som Stockholmarnas natur- och kulturmiljö. Vi kan nu också få ta del av regeringens syn på dessa frågor och i bästa fall få finansieringsförutsättningarna klargjorda nu när regeringen ska pröva frågan, säger det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Carin Jämtin.

1

Prenumerera