Bättre stöd till barn i behov

I dag beslutar Utbildningsnämnden i Stockholms stad om en strategi för utveckling av arbetet med elever i behov av särskilt stöd i Stockholms kommunala grundskolor. Strategin har tagits fram i nära samverkan med experter, intresseorganisationer, lärare och skolledare.

Strategin tydliggör behovet av att utveckla de centrala insatserna för att säkerställa att samtliga skolor och samtliga stadsdelar har kompetens att sätta in adekvata åtgärder och anpassa undervisningen utifrån enskilda elevers förutsättningar och behov. Det handlar om kompetensutveckling och utbyggnation av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper (CSI).

- Vi bygger nu ut CSI-grupperna så att de täcker alla stadsdelar och samtidigt utvecklar vi samarbetet socialtjänst och skola. Det är viktigt att alla elever får det individuella stöd som de behöver och att föräldrar och skola vet om att detta stöd finns. I första hand ska undervisning alltid ske på den skola som eleven själv valt. Men det finns också tillfällen då det behövs en annan form av stöd. Då ska denna möjlighet finnas, säger skolborgarrådet Olle Burell (S)

- Det allra viktigaste är att vidareutveckla kompetensen på varje enskild skola. Våra lärare ska ha rätt verktyg och metoder för att kunna upptäcka elever med svårigheter och ge dem rätt stöd samt kunna anpassa undervisningen individuellt så långt det är möjligt, fortsätter Olle Burell (S)

Förslaget i korthet: 

  • Alla elever som bedöms ha behov av en placering i en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp får detta.
  • De redan etablerade kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna (CSI) kvarstår.
  • En utvidgning av CSI-grupperna genomförs både gällande kapacitet och geografisk spridning i staden.
  • Kompetensnav runt olika funktionsvariationer etableras (hörselnedsättning, språk- och tal, rörelsehinder, synnedsättning, särskilt begåvade elever samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – NPF) Kompetensnaven har specialkompetens inom dessa områden och kan erbjuda stöd och utvecklingsinsatser till andra skolor
  • Kontinuerliga utbildningsinsatser till skolpersonal för utveckling av lärmiljö/undervisningskvalitet för elever i behov av särskilt stöd gällande bland annat alla professioner organiseras med uppdraget att sprida kunskap och stötta skolornas personal att utveckla arbetet med ledning och stimulans till alla elever.
  • Särskilda undervisningsgrupper i stadsdelen. Verksamhet etableras i samtliga stadsdelar i samverkan med stadsdelens socialtjänst för att fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzon i ett tidigt stadium genom förstärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, vårdnadshavare och elevens övriga nätverk.

Länk till strategin: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1938817

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera