Boendekostnader och social hållbarhet i fokus för 600 nya lägenheter i Skärholmen

Billigare boendekostnader, sommarjobb till unga och stöd till föreningslivet. Det är några av förslagen som byggaktörerna lämnat in för att få chansen att bygga i Skärholmen.

I september bjöd staden in byggaktörer till en ny typ av jämförelseförfarande där social hållbarhet var i fokus. Markanvisningarna skulle tilldelas på fast pris baserat på hur väl förslaget bidrar till att förbättra den sociala hållbarheten i området. Syftet var att få byggaktörerna att konkurrera med kvalitet istället för pris och samtidigt ge området mervärde utöver själva husen.

Nu är tävlingen avslutad och staden har valt ut sex byggaktörer som tillsammans får markanvisningar för 600 lägenheter, varav ca 200 hyresrätter. Aktörerna har bland annat redovisat hur de kommer att jobba med att få ner boendekostnader, hur de kan bidra till sysselsättningen bland unga i området och hur de kan bidra till att skapa trygga offentliga miljöer för alla. Bland annat planerar två aktörer erbjuder hyror i nivå med det statliga investeringsstödet på 1450 kr/kvm och år.

- Vi fick väldigt bra respons av byggaktörerna. Det här visar att vi genom markpolitiken kan bidra till att utveckla samhället och ställa krav på socialt ansvarstagande och rimliga boendekostnader. Det ligger tydligt i linje med vår politik om ett Stockholm för alla och är något vi vill fortsätta arbeta med i kommande projekt, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Det här lovar byggaktörerna

Lägenheter med flera rum för att råda bot på trångboddheten

Flera av byggaktörerna har svarat att de kommer att jobba med en variation av lägenhetsstorlekar, med fokus på 4:or och 5:or. Flera byggaktörer visar konkreta planlösningar med en flexibilitet som gör att lägenhetsfördelningen kan anpassas på ett bra sätt.

Levande bottenvåningar ger tryggare gaturum

Flera aktörer beskriver olika typer av bostadskomplement som kan bidra till levande bottenvåningar. Utöver tvättstugor och cykelförråd även musikrum och gemensamhetslokaler av olika slag.

Lägre pris

Två aktörer erbjuder hyror i nivå med det statliga investeringsstödet på 1450 kr/kvm och år. En av dessa kommer också att ställa ett lägre krav på bruttoinkomst.

Förtur till Skärholmsbor

Här föreslår byggaktörerna bland annat en lokal intressentkö, dialog och referensgrupper med boende i området, lokal informationsspridning, lokala mäklare, information på flera språk med mera.

Bidra till ökad sysselsättning

De utvalda byggaktörerna kommer att erbjuda sommarjobb, praktikplatser, lärlingsprogram och anställningar. Ända från projektering och planering till bygge och produktion och några även i förvaltningsskedet. Detta kommer att ske i samverkan med Jobbtorg Unga. En aktör kommer att öppna ett lokalt kontor i Skärholmen. En annan aktör anställer en projektledare för att arrangera olika typer av kultur- och idrottsaktiviteter.

Stöd till föreningslivet

Många aktörer kommer att engagera sig i det lokala föreningslivet och ge bidrag till aktiviteter för barn och unga, främst kvinnor och flickor. Aktörerna kommer att leda fokusgrupper med flickor för utformning av gemensamma ytor, ge stöd till tjejfotboll med mera.

Fakta Fokus Skärholmen

Projektet Fokus Skärholmen påbörjades 2015 och de första detaljplanerna antas 2018. Totalt planeras drygt 6000 bostäder i området inom ett antal så kallade fokusområden. Projektet är ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Planeringen sker i tät samverkan med stadsdelsnämnden och genom en lokalt förankrad process, bland annat tidiga dialoger.

Totalt skickade 29 byggaktörer in ansökningar om markanvisningar för de nya hyresrätterna, bostadsrätterna och ungdomsbostäderna i Skärholmen, Bredäng och Vårberg. De som valts ut för markanvisningar är:

I Mälaräng: Storstaden Bostad (90 bostadsrätter), Botrygg (70 hyresrätter) och JM (140 ungdomsbostäder i hyresrätt)

I Skärholmsdalen: Magnolia Bostad (85 bostadsrätter) och Alm Equity (120 bostadsrätter)

Vid Vårbergsvägen: Mecon Bostad (90 bostadsrätter)

Beskrivning av jämförelseförfarande:

http://vaxer.stockholm.se/globalassets/fokus-skarholmen--jamforelseforfarande-augusti-2017.pdf

Mer information om byggaktörernas förslag på Insyn, ärende 27-32

https://insynsverige.se/stockholm-exploatering/dagordning?date=2017-11-09

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera