Fokus Skärholmen drar igång: Social hållbarhet nytt krav i markanvisningsprocessen

Idag påbörjas samrådet för de första detaljplanerna inom Fokus Skärholmen. Utöver nya skolor, förskolor och lokaler för handel så innehåller de första planerna sammanlagt 3 700 bostäder. Totalt kommer projektet ge 6 000 nya bostäder. Nytt i markanvisningsprocessen är att byggaktörerna måste visa hur de bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i området – det är ett nytt arbetssätt som inte tidigare använts i staden. 

- Fokus Skärholmen är ett av våra absolut viktigaste och mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Genom att ändra hur vi planerar och arbetar har vi över 6000 bostäder i plan, i ett område där marknaden för bara några år sedan sade att det inte gick att bygga, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

Samtidigt som samrådet påbörjas går markanvisningar för 500 bostäder ut i ett öppet jämförelseförfarande. Markanvisningarna kommer att tilldelas på fast pris baserat på hur väl förslaget bidrar till att förbättra den sociala hållbarheten.

- Genom att konkurrera på kvalitet och inte bara pris utmanar vi marknadens innovationskraft. Vi tror att det finns många goda idéer som de aktörer som ska bygga här kan ta med sig in i projektet. En viktig del kommer vara att de visar hur de kan bygga för en lokal marknad och hur de hanterar boendekostnaderna, säger Roger Mogert.

Fakta
Projektet Fokus Skärholmen påbörjades 2015 och de första detaljplanerna planeras antas 2018. Totalt planeras drygt 6000 bostäder i området inom ett antal så kallade fokusområden. Projektet är ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Planeringen sker i tät samverkan med stadsdelsnämnden och genom en lokalt förankrad process, bland annat tidiga dialoger.

Nytt kriterium för markanvisning

Ett centralt jämförelsekriterium för att få en markanvisning är hur byggaktören bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i området. Aktörerna ska för detta kriterium lämna förslag på åtgärder utifrån av stadsdelen prioriterade områden. Särskilt efterfrågas förslag på åtgärder för att möta nedan behov: 

- Boende och stadsmiljöer för lokala behov. Bostäder med fyra eller fler rum utöver kök byggs och nybyggda bostäder görs tillgängliga för befintliga invånare i första hand. Detta gäller samtliga bostäder med undantag från 50 % av nybyggda hyresrätter som ska förmedlas via Stock­holms stads bostadsförmedling.

- Sysselsättning bland unga i området.  En av åtgärderna ska vara kopplad till det prioriterade om­rådet Sysselsättningsgraden bland 16- till 29-åringar. Byg­gaktörer ska i sin ansökan beskriva hur de avser genomföra åtgärden

- Fri åtgärd för social hållbarhet. En av åtgärderna får byggaktörerna valfritt föreslå och re­dogöra för utifrån hur man avser bidra för att skapa ett mer socialt hållbart Skärholmen. Detta kan till exempel vara åtgärder som bidrar till:

  • Flickors och kvinnors tillgång till de offentliga rum­men.
  • Barn och ungas aktivitet inom kultur och idrott

- Utöver detta uppmanas byggaktörerna redovisa hur de kan arbeta för att skapa prisrimliga bostäder för de boende.


Bifogat i detta utskick finns ett dokument med mer information om jämförelseförfarandet: Fokus Skärholmen jämförelseförfarande

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.