Ingen bär hem bokhyllan Billy på axeln – hur löser man trafiksituationen när IKEA-bygget vid Globen blir verklighet?

Idag den 7 februari vid Trafik- och Renhållningsnämndens sammanträde lägger Socialdemokraterna en skrivelse med anledning av planerad nybyggnation av IKEA-varuhus vid Globen. Samtidigt begär Socialdemokraterna i Exploateringsnämnden återremiss på ärendet.

-  Det är alltför många oklarheter i frågan och nämnden kan inte fatta beslut utan ordentliga underlag och analyser, säger Maria Östberg Svanelind, gruppledare i Exploateringsnämnden.

Finansborgarrådet Sten Nordin, (M) har uttryckt sitt godkännande för projektet med ett handslag.

-  Beslut om utvecklingen av området i södra delen av Slakthusområdet är alltför viktigt för att ingås med ett handslag utan bättre faktaunderlag. Det är nödvändigt att innan ett slutligt beslut fattas få beskrivet hur planerna för en fungerande trafik till, från och runt området ser ut och hur ett trafikkaos ska kunna förhindras. Det måste också framgå vad det är för koncept som IKEA vill etablera och rådigheten över fastigheten Skinkan 2 måste klaras ut, säger Malte Sigemalm, gruppledare i Trafik- och renhållningsnämnden.

Trafikbelastningen i Globenområdet är redan i dag stor, inte bara inom området utan även närområdet är hårt belastat av en ökad trafikmängd. När den nya Arenan är klar kommer sannolikt trycket på de intilliggande gatorna att öka ytterligare. Inte bara på grund av ökad trafik till följd av många besökare utan också därför att de kommer att användas som uppställningsplats för bussar och bilar under arrangemangstid. Vi är från (S) i trafik- och renhållningsnämnden oroade över om mycket mer trafik, dels persontrafik men även tyngre varutrafik, till och från IKEA varuhuset tillkommer. Området har idag stora problem med trafiken och ytterligare trafik alstras när nya arenan är i drift, säger Malte Sigemalm.

Socialdemokraterna i Trafiknämnden vill därför i sin skrivelse ha svar på följande frågor:

1. Hur kommer trafikströmmarna när IKEA-varuhuset är i drift, att påverka närområdet?

2. Hur många fler fordon förväntas inom området?

3. Hur ska parkeringsfrågan ordnas och vilka åtgärder ska vidtas för att det inte ska bli kaos i trafiken – inte minst när arrangemang och handel pågår samtidigt?

För vidare information kontakta:

Maria Östberg Svanelind, 0701 90 44 45

Malte Sigemalm,  0708 85 10 36

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Dokument & länkar